Pracodawcy odprowadzający w Niemczech składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników obowiązani są posiadać Betriebsnummer. Przedmiotowa powinność spoczywa zarówno na pracodawcach niemieckich, jak i spoza Niemiec. Tym samym Betriebsnummer są zobowiązani posiadać również pracodawcy polscy, którzy chcą zatrudniać pracowników, za których składki na ubezpieczenia społeczne będą opłacane w Niemczech.

1. Co to jest Betriebsnummer?

Betriebsnummer, czyli tzw. numer przedsiębiorstwa, jest potrzebny do zgłoszenia pracowników do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Betriebsnummer pozwala na zidentyfikowanie pracodawcy przez instytucje zabezpieczania społecznego. Używany jest on także podczas opracowywania statystyk zatrudnienia.

Niemiecki numer przedsiębiorstwa składa się z ośmiu cyfr. Jest on nadawany automatycznie. Nie można zatem wystąpić o nadanie ściśle określonego numeru.

Polskie firmy, które planują odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w Niemczech, powinny wystąpić o Betriebsnummer przed planowanym zatrudnieniem pierwszego pracownika, za którego odprowadzane będą składki w Niemczech.

2. Kto nadaje Betriebsnummer?

Instytucją odpowiedzialną za nadanie Betriebsnummer jest Federalna Agencja Pracy. W pewnych przypadkach wniosek należy złożyć do innej instytucji:

  • prywatne gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników na zasadzie mini-job wniosek powinny złożyć do Mini-centrum pracy Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego Knappschaft-Bahn-See;
  • pracodawcy zajmujący się działalnością górniczą powinni skierować wniosek do Niemieckiego Towarzystwa Emerytalno-Rentowego Knappschaft-Bahn-See;
  • przedsiębiorstwa żeglugi morskiej i rybołówstwa powinny wnioskować do Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych Knappschaft-Bahn-See.

3. Jak uzyskać Betriebsnummer?

Betriebsnummer jest nadawany na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. We wniosku wskazać należy m.in. informacje dotyczące wnioskodawcy (forma prawna, dane kontaktowe firmy) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, określić rodzaj działalności, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niedopuszczalnym jest wysłanie wniosku o Betriebsnummer pocztą tradycyjną lub faksem. Wniosek należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanego ku temu formularza on-line. Jednakże potwierdzenie przyznania numeru jest wysyłane pocztą.

Wniosek o nadanie Betriebsnummer powinien złożyć pracodawca lub osoba upoważniona, np. doradca podatkowy.

4. Zmiany dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej a Betriebsnummer

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia do odpowiedniej instytucji informacji o zmianie danych przedsiębiorstwa oraz o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Niewywiązanie się z przedmiotowej powinności skutkować może błędami w statystykach oraz nieprawidłowościami w naliczeniach podatkowych. Brak zgłoszenia zmiany danych lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej skutkować może także nałożeniem kar pieniężnych.

5. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français