Pracodawca delegujący do Francji pracowników budowlanych obowiązany jest uzyskać dla każdego z nich legitymację zawodową dla pracowników branży budowlanej i robót publicznych – w skrócie: Karta BTP (la carte d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics – la Carte BTP). Stanowi ona dowód tożsamości zawodowej. Jednakże jej podstawowym celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie i przy robotach publicznych.

1. Narzędzie kontroli

Karta BTP powstała w celu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu w branży budowlanej oraz przy robotach publicznych. Jest to również narzędzie kontroli. W razie kontroli pracownik obowiązany jest bowiem okazać Kartę organom kontrolującym – znajdujący się na niej kod QR pomaga w szybki sposób zidentyfikować pracownika.

Podkreślić należy, iż organy kontrolne przykładają dużą wagę do obowiązku posiadania przez pracowników Karty BTP. W związku z tym w razie naruszenia obowiązku posiadania przez pracowników budowalnych Karty BTP, pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości 2000 euro, a w przypadku recydywy – 4000 euro.

2. Kto jest zobowiązany do posiadania Karty BTP?

Obowiązek posiadania Karty BTP został nałożony na wszystkich pracowników sektora budowlanego i robót publicznych oraz monterów.  Dotyczy on zarówno pracowników wykonujących rzeczone prace w sposób stały i zorganizowany, jak i świadczących je sporadycznie, okazjonalnie, pomocniczo. Ma on zastosowanie do pracowników zatrudnionych na: podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, na umowie o pracę tymczasową oraz do pracowników oddelegowanych.

Obowiązek posiadania Karty BTP nie dotyczy:

 • pracowników, którzy nigdy nie przebywają na terenie budowy;
 • pracowników działów sprzedaży i administracji, personelu usługowego, architektów, diagnostów, pracowników agencji nieruchomości, geodetów, koordynatorów ds. bezpieczeństwa i ochrony pracy nawet jeśli stale przebywają na terenie budowy, o ile nie wykonują prac wymienionych w art. R8291-1 francuskiego Kodeksu pracy, tj. wykopy, roboty ziemne, prace murarskie i brukarskie, montaż i demontaż elementów prefabrykowanych, urządzanie lub wyposażanie, prace restauratorskie, naprawy, w tym malowanie i sprzątanie, które są ściśle powiązane z tego rodzaju pracą, oraz czynności pomocniczych;
 • praktykantów (ich opiekun powinien mieć możliwość przedstawienia w razie kontroli dokumentu poświadczającego status praktykanta);
 • pracowników nie pracujących fizycznie i nie nadzorujących bezpośrednio pracy na terenie budowy;
 • pracowników zajmujących się porządkowaniem i sprzątaniem terenu budowy, jeśli wykonują te czynności po upływie terminu realizacji projektu budowlanego.

3. Jakie informacje zawiera Karta BTP?

Karta BTP powinna zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • płeć pracownika,
 • dane pracodawcy: nazwa oraz numer identyfikacyjny SIREN,
 • numer pracownika oraz datę wydania dokumentu,
 • kod QR niezbędny do odczytu zaszyfrowanych danych poprzez organy kontrolne,
 • fotografię pracownika,
 • może zawierać logo pracodawcy
 • status pracownika – tylko w przypadku pracowników tymczasowych, delegowanych lub pracowników tymczasowych delegowanych.

Na odwrocie Karty umieszczone są dane l’Union des caisses de France CIBTP, zarządcy Kart BTP.

Należy podkreślić, iż informacje zawarte na Kartach wydanych pracownikom spoza Francji mogą się nieco różnić od informacji na Kartach wydawanych osobom zatrudnionym przez przedsiębiorstwa francuskie.

4. Jak uzyskać kartę BTP?

Karty BTP wydaje L’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP na wniosek pracodawcy.

Pracodawcy i Agencje Pracy Tymczasowej mające siedzibę poza terytorium Francji składają wniosek po zgłoszeniu delegowania pracowników do SIPSI, ale przed początkową datą okresu oddelegowania.

Wniosek o wydanie Karty BTP należy złożyć przez Internet. W tym celu pracodawca musi najpierw utworzyć konto na stronie Cartebtp.fr. Zakładając konto na rzeczonej stronie firma posiadająca siedzibę poza Francją powinna podać następujące dane:

Osoba prawnaOsoba fizyczna
 • nazwa firmy;
 • numer identyfikacyjny w rejestrze spółek kraju prowadzenia działalności gospodarczej;
 • logo pracodawcy (System obsługuje wyłącznie formaty: JPEG (.jpg). Podane logo będzie umieszczone na karcie w odcieniach szarości);
 • imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przedstawiciela prawnego;
 • dane siedziby firmy;
 • imię, nazwisko i adres mailowy administratora konta;
 • dane do logowania (Login musi być unikatowy, aby uniknąć zdublowania. Składa się on z części podanej przez administratora oraz numeru SIREN firmy wpisanym po myślniku).
 • numer identyfikacyjny w rejestrze spółek kraju prowadzenia działalności gospodarczej;
 • logo (System obsługuje wyłącznie formaty: JPEG (.jpg). Podane logo będzie umieszczone na karcie w odcieniach szarości);
 • imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia przedstawiciela prawnego;
 • dane przedstawiciela prawnego;
 • imię, nazwisko i adres mailowy administratora konta;
 • dane do logowania (Login musi być unikatowy, aby uniknąć zdublowania. Składa się on z części podanej przez administratora oraz numeru SIREN firmy wpisanym po myślniku).

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych informacji, pracodawca otrzyma hasło do logowania. Jest ono wysyłane pocztą tradycyjną.

Dopiero po otrzymaniu hasła możliwe jest zakończenie procesu tworzenia konta oraz przejście do etapu zgłaszania pracowników.

Wniosek o kartę BTP może zostać złożony na dwa sposoby:

 • osobno dla każdego pracownika – administrator wprowadza dane poszczególnych pracowników osobno i załącza ich fotografie w formacie JPG;
 • zbiorowo – administrator wprowadza dane grupy pracowników na jednym formularzu w formacie CSV, który wczytuje na stronę, a następnie załącza zdjęcia pracowników w postaci plików JPEG zarchaizowanych w formacie ZIP.

Gotowa Karta BTP zostanie wysłana do pracodawcy pocztą. Po jej otrzymaniu pracodawca powinien ją przekazać pracownikowi, dla którego została wydana.

Wszelkie zmiany dotyczące pracownika, pracodawcy, adresu budowy należy zgłaszać w ciągu 24 h.

5. Zdjęcia pracowników

Do wniosku o wydanie karty BTP należy załączyć zdjęcie pracownika. Zdjęcia podlegają ścisłej, automatycznej kontroli dokonywanej przez system. Odrzuca on fotografie, które nie spełniają któregoś z poniższych kryteriów:

 • rozdzielczość: 96×125 pikseli minimum, 360×468 pikseli maksimum;
 • format: pionowy;
 • zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia legitymacyjnego, czyli posiadać proporcje o wartości 1,3, tym samym wysokość obrazu musi być 1,3 razy większa od jego szerokości;
 • kadrowanie: zdjęcie powinno być robione na wprost, z otwartymi oczami, bez nakrycia głowy, szalika, bez ciemnych lub zniekształcających okularów, twarz musi być umiejscowiona centralnie i zajmować od 70% do 80% powierzchni, twarz nie może być niczym przysłonięta (włosy nie mogą przysłaniać części twarzy), wyraz twarzy powinien być naturalny;
 • fotografia musi być aktualna i umożliwić zidentyfikowanie pracownika ze zdjęcia;
 • tło: zdjęcie powinno zostać wykonane na jasnym i neutralnym tle; fotografie z tłem białym, czarnym, zacienionym lub na tle przedmiotów nie zostaną zatwierdzone;
 • fotografia musi być wyraźna (nie może być zbyt blada, ani zaciemniona).

Zaleca się, aby fotografia została wykonana na zewnątrz, przy jasnym świetle. Dzienne światło jest bowiem najlepsze do uzyskania zdjęcia odpowiadającego wyznaczonym kryteriom.

Pomocna przy zrobieniu zdjęcia jest bezpłatna aplikacja na smartfony: Carte BTP Photo. Aplikacja jest swego rodzaju przewodnikiem przed i po zrobieniu fotografii, a także pomaga odpowiednio wykadrować zdjęcie. Ponadto aplikacja umożliwia sortowanie i przechowywanie gotowych zdjęć oraz edycję i zmianę nazwy pliku. Umożliwia również przesyłanie plików do właściwych osób np. administratora.

6. Opłata za wyrobienie Karty BTP

Oplata za wyrobienie karty BTP wynosi 9.80 Euro za sztukę. Wysokość opłaty ma charakter stały i jest niezależna od kraju pochodzenia wnioskodawcy, statusu pracodawcy i statusu pracownika, ilości składanych przez pracodawcę wniosków.

Do uiszczenia opłaty zobowiązany jest pracodawca lub – w szczególnym wypadku – przedsiębiorstwo użytkownik.

Opłata za wyrobienie karty BTP winna zostać uiszczona w momencie składania wniosku, za pomocą bezgotówkowych form płatności: kartą kredytową albo przelewem bankowym.

7. W oczekiwaniu na wydanie Karty BTP

Pracodawca, który wystąpił o Kartę BTP zobowiązany jest wydać pracownikowi, dla którego wnioskował o Kartę, tymczasowe oświadczenie. Do czasu otrzymania Karty pracownik musi mieć to oświadczenie stale przy sobie, a w razie kontroli okazać je kontrolującym.

8. Ważność Karty BTP

Pracownikom spoza Francji Karta BTP wydawana jest na czas ich oddelegowania. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy pracownicy zostali oddelegowanych do Francji przez swojego pracodawcę, jak i gdy zostali wysłani do pracy przez pracodawcę użytkownika.

W razie rozwiązania umowy o pracę, Kartę BTP należy unieważnić. Unieważnić należy również Kartę zniszczoną, zgubioną lub skradzioną. Przy czym w razie wystąpienia którejś z tych ostatnich trzech przypadków należy dodatkowo wystąpić o nową Kartę.

Karty unieważnione należy zwrócić na adres:

Union des Caisses de France CIBTP

TSA31665

75001 Paris Cedex 15

9. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: Français