2022
maj

ALLÉGEMENT POUR LE RETOUR

« L’allégement pour le retour » est l’une des nouveautés introduites dans le cadre de l’Ordre Polonais. Cette institution a pour but d’inciter les personnes habitant à l’étranger au retour en Pologne. Cependant, l’utilisation de cet allégement fiscal est soumise à de nombreuses conditions. Par conséquent, toutes les personnes qui souhaitent devenir résidentes fiscales en Pologne ne pourront pas bénéficier de l’exonération.

czytaj więcej
2022
maj

ULGA NA POWRÓT

Jedną z nowości wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest „ulga na powrót”. Celem tej instytucji jest zachęcenie osób mieszkających za granicą do powrotu do Polski. Skorzystanie z ulgi obwarowane jest jednak wieloma warunkami. W konsekwencji nie każda osoba, która będzie chciała zostać rezydentem podatkowym w Polsce, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia.

czytaj więcej
2022
maj

ENREGISTREMENT DU SÉJOUR AU DANEMARK

Les citoyens des États membres de l’UE peuvent librement arriver au Danemark et y travailler. En particulier, ils ne sont pas tenus d’obtenir le permis de travail. Cependant, ils doivent enregistrer leur séjour au Danemark. Cette obligation n’est pas en conflit avec la libre circulation des personnes qui constitue l’un des principaux piliers de l’UE.

czytaj więcej
2022
maj

ZAREJESTROWANIE POBYTU W DANII

Obywatele Państw Członkowskich UE mogą swobodnie przyjeżdżać do Danii i podejmować tam pracę. W szczególności nie ciąży na nich powinność uzyskania pozwolenia na pracę. Powinni oni jednak zarejestrować swój pobyt w Danii. Przedmiotowy obowiązek nie stoi w sprzeczności ze swobodą przepływu osób, stanowiącą jeden z głównych filarów UE.

czytaj więcej
2022
kwiecień

RÉGIME DES TIMBRES FIDÉLITÉ EN BELGIQUE

En Belgique, il existe le régime des timbres fidélité dans le secteur de la construction. Il a pour but de fournir une prestation supplémentaire annuelle aux personnes employées sur les chantiers et de les motiver à travailler. Ce système s’applique aux employeurs nationaux et étrangers qui détachent des salariés en Belgique pour y exercer un travail.

czytaj więcej
2022
kwiecień

SYSTEM STEMPLI LOJALNOŚCIOWYCH W BELGII

W Belgii, w branży budowlanej, funkcjonuje system stempli lojalnościowych. Ma on za zadanie zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowach dodatkowe świadczenie roczne oraz motywować ich do pracy. Przedmiotowemu systemowi podlegają zarówno pracodawcy krajowi, jak i zagraniczni delegujący pracowników do pracy w Belgii.

czytaj więcej
2022
kwiecień

COMMENT OBTENIR LE NUMÉRO PESEL POUR LE SALARIÉ ÉTRANGER ?

Un étranger qui vient en Pologne pour commencer à y travailler n’a pas le numéro PESEL. Toutefois, il doit l’obtenir. Cela est nécessaire pour beaucoup d’affaires officielles et de formalités dans ce pays. Ci-dessous, nous allons expliquer ce qu’est le numéro PESEL et comment le recevoir.

czytaj więcej
2022
kwiecień

JAK UZYSKAĆ NUMER PESEL DLA PRACOWNIKA – CUDZOZIEMCA?

Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu podjęcia tutaj pracy nie posiada numeru PESEL. Powinien go jednak uzyskać. Jest on bowiem niezbędny do załatwienia wielu spraw urzędowych i formalności na terenie naszego kraju. Poniżej wyjaśnimy, czym jest numer PESEL i jak go uzyskać.

czytaj więcej
2022
kwiecień

IMPOSITION DU TÉLÉTRAVAIL EFFECTUÉ DEPUIS UN TERRITOIRE D’UN PAYS AUTRE QUE LA POLOGNE

Il ne fait pas de doute que la pandémie de Covid-19 a généralisé le télétravail. Cependant, il convient de noter qu’avant même la pandemie, cette forme d’activité était déjà très populaire dans certains secteurs, par exemple en matière d’informatique. La possibilité de travailler dans un lieu autre que le siège ou la succursale de l’employeur constitue son avantage incontestable. Le salarié peut également effectuer le télétravail depuis un territoire d’un pays autre que l’État où l’employeur a son siège. Toutefois, la situation de ce type soulève certaines questions concernant le mode d’imposition de la rémunération d’un tel travailleur.

czytaj więcej
2022
kwiecień

OPODATKOWANIE PRACY ZDALNEJ ŚWIADCZONEJ Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA NIŻ POLSKA

Nie ma wątpliwości, iż pandemia COVID-19 upowszechniła pracę zdalną. Należy jednak zauważyć, iż jeszcze przed pandemią taka forma pracy była już bardzo popularna w niektórych branżach np. informatycznej. Jej niewątpliwym plusem jest bowiem możliwość świadczenia przez pracownika pracy w innym miejscu niż siedziba lub oddział pracodawcy. Pracownik może wykonywać pracę zdalną również z terytorium innego państwa niż państwo, w którym siedzibę ma pracodawca. W takim przypadku pojawiają się jednak wątpliwości co do sposobu opodatkowania wynagrodzenia takiego pracownika.

czytaj więcej
2022
marzec

SÉCURITÉ SOCIALE EN FRANCE

En général, les employeurs qui détachent des salariés en France demandent les certificats A1 à ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – l’Institution des Assurances Sociales polonaise). Sur cette base, les cotisations de sécurité sociale et d’assurance maladie des travailleurs délégués sont versées en Pologne. Cependant, il peut arriver que ZUS refuse de délivrer le certificat A1 et que l’employeur soit tenu de payer des cotisations en France. Alors, la question suivante apparaît : quel est le système de sécurité sociale en France ?

czytaj więcej
2022
marzec

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE WE FRANCJI

Zazwyczaj pracodawcy delegujący pracowników do Francji występują do ZUS o zaświadczenia A1. Na ich podstawie składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za pracowników delegowanych są opłacane w Polsce. Może się jednak zdarzyć, iż ZUS odmówi wydania zaświadczenia A1 i pracodawca jest zmuszony opłacać składki we Francji. Pojawia się wtedy pytanie: jak wygląda system zabezpieczeń społecznych we Francji?

czytaj więcej