Dotychczas, aby skorzystać z ulgi na złe długi trzeba było czekać aż 150 dni. Od tego roku przedsiębiorca odzyska VAT należny, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dłużnik będzie zobowiązany skorygować kwotę podatku naliczonego z tytułu zaległych należności wynikającej z tej faktury lub umowy, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90-ty dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Aby móc skorzystać z ulgi na złe długi muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • dostawa towaru lub świadczenie usług musi być dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, dodatkowo dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z tym tematem lub inne wątpliwości, to jesteśmy do dyspozycji.

Podstawa prawna:

Art. 89a ust. 2 ustawy o VAT

Art. 89b ustawy o VAT