SIPSI

2021
September

L’employeur qui détache les salariés en France est obligé de les déclarer sur SIPSI. Malheureusement, la mise en œuvre de cette obligation pose de nombreuses difficultés aux employeurs. Ci-dessous, nous allons tenter de vous expliquer ce qu’est SIPSI et comment respecter la nécessité d’effectuer la déclaration.

read more

SIPSI

2021
September

Pracodawca delegujący pracowników do Francji obowiązany jest ich zgłosić do SIPSI. Niestety realizacja przedmiotowego obowiązku nastręcza pracodawcom wielu trudności. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, czym jest SIPSI oraz wyjaśnić, jak wywiązać się z obowiązku zgłoszenia.

read more

Paquet TVA E-COMMERCE

2021
August

Ces derniers jours, les modifications de la TVA concernant le secteur du commerce électronique sont un sujet très intéressant pour les entrepreneurs vendant dans l’UE. Les termes mystérieux de VADI, VADBI, OSS, IOSS, ainsi que le nouveau rôle des interfaces électroniques dans le commerce sur Internet attirent particulièrement l’attention. Nous allons essayer de vous rapprocher de ce sujet.

read more

Pakiet VAT E-COMMERCE

2021
August

W ostatnich dniach tematem bardzo zajmującym przedsiębiorców sprzedających w UE są zmiany w podatku VAT dotyczące sektora e-Commerce. Uwagę zwracają zwłaszcza tajemnicze terminy: WSTO, SOTI, OSS, IOSS, a także nowa rola interfejsów elektronicznych w handlu przez Internet. Postaramy się przybliżyć Państwu ten temat.

read more

LIMOSA

2021
August

La Belgique devient une destination de plus en plus populaire en ce qui concerne le détachement de travailleurs. Avant que le salarié détaché ne commence à travailler dans ce pays, l’employeur doit accomplir un certain nombre de formalités. L’une d’entre elles est l’obligation de déclarer ces employés au moyen de la Limosa.

read more

LIMOSA

2021
August

Belgia staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem delegowania pracowników. Nim pracownik delegowany zacznie świadczyć pracę na terenie Belgii, pracodawca musi dopełnić szeregu formalności. Jednym z nich jest obowiązek zgłoszenia delegowanych pracowników do Limosy.

read more

BTP

2021
Juli

L’employeur qui détache les salariés travaillant sur le chantier en France est obligé d’obtenir la Carte BTP (la carte d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics) pour chacun d’eux. Elle constitue la pièce d’identité professionnelle. Cependant, son objectif principal est de prévenir l’emploi illégal dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

read more

BTP

2021
Juli

Pracodawca delegujący do Francji pracowników budowlanych obowiązany jest uzyskać dla każdego z nich legitymację zawodową dla pracowników branży budowlanej i robót publicznych – w skrócie: Karta BTP (la carte d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics – la Carte BTP). Stanowi ona dowód tożsamości zawodowej. Jednakże jej podstawowym celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie i przy robotach publicznych.

read more

QUELQUES MOTS SUR L’IMPÔT SUR LE REVENU EN FRANCE

2021
Juli

La France est l’une des destinations principales où les citoyens polonais partent travailler soit dans une entreprise française, soit dans le cadre d’un détachement. Malheureusement, ils ignorent très souvent que l’obtention de revenus est liée à l’obligation de déclarer et de payer l’impôt sur le revenu dans ce pays. Pour cela, il est nécessaire de connaître les principes de base du système fiscal français. Ci-dessous, nous allons tenter de vous expliquer ce sujet.

read more

KILKA SŁÓW O PODATKU DOCHODOWYM WE FRANCJI

2021
Juli

Francja jest jednym z głównych kierunków, do których wyjeżdżają obywatele polscy w celu świadczenia pracy – zarówno do pracy w firmie francuskiej, jak i w ramach oddelegowania. Niestety bardzo często nie są oni świadomi, iż uzyskanie dochodów we Francji łączy się z obowiązkiem rozliczenia i zapłaty podatku w tym państwie. Niezbędna jest ku temu znajomość podstawowych zasad francuskiego systemu podatkowego. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu ten temat.

read more

REZYDENT PODATKOWY / NIEREZYDENT PODATKOWY

2021
Juli

Pracownicy wyjeżdzający do pracy za granicę bardzo często zadają pytanie: kim jest rezydent podatkowy, nierezydent podatkowy? Pytanie to stawiają zarówno pracownicy, którzy do pracy za granicą jadą po raz pierwszy, jak i pracownicy, którzy są doświadczeni w wykonywaniu pracy w innych krajach. Jedni i drudzy często są niemile zaskakiwani przez zagraniczne urzędy wezwaniami i karami za niezłożenie rozliczenia rocznego. Poniżej postaramy się wyjaśnić te trudne pojęcia w jak najbardziej przystępny sposób.

read more

Jak przetrwać w kryzysie

2020
März

Sytuacja epidemii COVID-19 będzie trwać na pewno dłużej niż kilka tygodni, stąd działania transgranicznych firm usługowych muszą być ukierunkowane na odnalezienie się w nowej sytuacji i ustabilizowanie prowadzenia działalności w kryzysie.

read more