Z dniem 1 stycznia 2022 r., zacznie obowiązywać ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105), zwana dalej ustawą nowelizującą, wprowadzająca program Polski Ład. Pociągnie to za sobą szereg istotnych zmian, dotyczących m.in. podatków i rynku pracy. Zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą dotkną również pracowników delegowanych. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

1. Koniec z odliczaniem składki zdrowotnej

Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej zostanie zlikwidowana możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Na mocy art. 1 pkt 48 ustawy nowelizującej, uchylony został art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.). Uchylony przepis pozwalał na odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W konsekwencji obciążenie składką zdrowotną w 2022 r. wyniesie 9%. Co prawda dla wcześniejszych lat, włącznie z 2021 r., wysokość tej składki to również 9%, lecz dzięki możliwości częściowego jej odliczenia, pracownik był nią obciążony jedynie w wysokości 1,25%.

2. Ulga dla klasy średniej

Novum stanowi ulga dla klasy średniej. Będzie ona przysługiwać pracownikom z przychodami brutto od 5701 zł do 11 141 zł na miesiąc. Ulga będzie obliczana według następującego wzoru:

  • dla dochodów od 5701 zł do 8549 zł

(A x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

  • dla dochodów od 8549 zł do 11 141 zł

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) : 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

Warto tutaj wspomnieć, że ulga dla klasy średniej ma na celu zrekompensować wyżej wspomniany brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik może z niej zrezygnować, jeśli złoży stosowny wniosek. Może z niej jednak skorzystać przy rozliczeniu rocznym, o ile w ciągu całego roku osiąga przychód brutto w granicach od 68 412 zł do 102 588 zł.

3. Zmiana w progach podatkowych i wyższa kwota wolna od podatku

Kolejną nowość stanowi zmiana progów podatkowych. Od 2022 r. stawka podatku 17% ma zastosowanie do dochodów w kwocie 120 000 zł. Powyżej kwoty 120 000 zł stawka podatku wyniesie 32%.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

17% – kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Zmianie uległa także wysokość kwoty wolnej od podatku. Do końca 2021 r. kwota wolna od podatku w wysokości 8000 zł. Od 2022 r. nastąpi znaczne jej zwiększenie. Wynosić ona będzie 30 000 zł. Będą mogli z niej skorzystać będą zarówno pracownicy etatowi, jak i osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od wysokości swoich zarobków.

Zmianie ulegnie też kwota zmniejszająca podatek. Od 2022 r. wynosić ona będzie 5100 zł w skali rocznej, a miesięcznie 425 zł.

4. Wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

W 2022 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosić ma 5922 zł. W 2021 r. wynosiło ono 5259 zł. Tym samym przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wzrośnie o 663 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym roku ma znaczenie przy ustalaniu składek ZUS podczas obliczania wynagrodzenia pracowników delegowanych. Ma to związek z treścią § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r., nr 161, poz. 1106). Przepis ten pozwala na obniżenie podstawy składek na ubezpieczenie społeczne o równowartość diet przysługujących za każdy dzień pobytu za granicą. Nie może ono jednak być niższe od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

5. Wysokość zarobków po wejściu Polskiego Ładu

Jak z kolei odbije się na dochodach pracowników delegowanych Polski Ład? To zależy głównie od tego, ile dana osoba zarabia. Z przeprowadzonych analiz wynika bowiem, że im większe będą zarobki brutto pracownika, tym mniej dostanie on pieniędzy na rękę niż przed wejściem nowych przepisów w życie. Zaplanowane reformy mają służyć zmniejszeniu nierówności w pensjach, co, w połączeniu z podwyższeniem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, przyniesie najwięcej korzyści najmniej zarabiającym osobom. A skoro pracownicy delegowani figurują zazwyczaj w gronie tych o wyższych zarobkach, uzyskają niższą wypłatę netto niż dotąd, musząc liczyć się z większymi podatkami.

6. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.