Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON) udziela dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością.
Aby pracodawca mógł z niego skorzystać, powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z informacją do PFRON właściwego dla siedziby swojej firmy.

Potrzebne dokumenty

Pierwszy wniosek (Wn-D) i informację (INF-D-P), pracodawca przesyła w formie papierowej wraz z następującymi dokumentami:

 • upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty do występowania w imieniu pracodawcy, jeśli pracodawca nie przesyła dokumentów osobiście;
 • kopia aktualnych dokumentów potwierdzających dane identyfikacyjne pracodawcy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością uzależniona jest od:

 • stopnia niepełnosprawności pracownika*,
 • wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony pracownik,
 • ewentualnego występowania u pracownika schorzeń specjalnych, o których mowa w art. 26a ust. 1b** (ustawia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, przedstawiają się następująco:

Do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym** – 2400 zł
 • bez schorzenia specjalnego – 1800 zł

Do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym** – 1725 zł
 • bez schorzenia specjalnego – 1125 zł

Do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym** – 1050 zł
 • bez schorzenia specjalnego – 450 zł

Schorzenie specjalne, które występuje u zatrudnionej osoby  niepełnosprawnej musi być potwierdzone w uzasadnieniu symbolem przyczyny niepełnosprawności lub wskazane w orzeczeniu o niepełnosprawności. Takim schorzeniem jest na przykład epilepsja (symbol 06-E) czy choroba psychiczna (symbol 02-P).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy należną kwotę w terminie do 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z informacją.

PAMIĘTAJ! Kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością otrzymana z PFRON jest przychodem pracodawcy.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego musi:

 1. Zatrudnić osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 2. Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia.
 3. Wykazać efekt zachęty***.
 4. Wypłacać w terminie wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczące tych wynagrodzeń.
 5. Wypłacać wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne.
 6. Wpłacać wynagrodzenia pracownika za pośrednictwem przelewu, nie w formie gotówkowej.
 7. Nie mieć zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na więcej niż 100 zł.

Kiedy nie przysługuje miesięczne dofinansowanie

Pracodawca nie otrzyma miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika:

 • Jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.
 • Jeżeli pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia bądź składek ZUS i podatków z nim związanych.
 • Jeżeli pracownicy zaliczeni do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności mają ustalone prawo do emerytury.
 • Jeżeli pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Jeżeli na pracodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz niezgodną ze wspólnym rynkiem.
 • Jeżeli miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia powodowałoby przekroczenie kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

W razie pytań związanych z zasadami zatrudniania osób z niepełnosprawnością skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 42630 02 01 lub napisz do nas na adres e-mail biuro@crede.com.pl

Pojęcia:

* Stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • znaczny.

** Schorzenia szczególne, o których mowa w art. 26a ust. 1b:

 • Choroba psychiczna (02-P).
 • Upośledzenie umysłowe (01-U).
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C).
 • Epilepsja (06-E).
 • Niewidomi w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

*** Efekt zachęty:

Warunek badany przez PFRON, który ma na celu zapewnienie wzrostu i rozwoju zatrudnienia u danego pracodawcy.

Efekt zachęty jest zrealizowany, jeśli u pracodawcy istnieje wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego zatrudnienia ogółem w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku.

Efekt zachęty można również wykazać, gdy pracownik z niepełnosprawnością został zatrudniony na wolny etat powstały w wyniku rozwiązania umowy o pracę innego pracownika:

– z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy,

– za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

– na mocy porozumienia stron,

– wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

– z upływem czasu, na który została zawarta,

– z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Efekt zachęty jest podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.