Emerytom wypłacono pierwsze trzynastki

Do końca lipca ZUS lub KRUS wypłaci seniorom dodatkową emeryturę, tzw. „Emerytura Plus”.

Co ważne, emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

„Emerytura Plus” potocznie zwana też „trzynastką” wypłacana jest raz w roku, a jej wysokość w 2019 roku wynosi 888,25 zł netto.

Jednorazowa „Emerytura Plus” przysługuje:

  • emerytom i rencistom, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury bądź renty,
  • rencistom i emerytom, którym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca renty bądź emerytury.

ponadto świadczenie to należy się także osobom, które otrzymują:

  • emerytury pomostowe (osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach),
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (osoby, które pracowały jako nauczyciel, wychowawca lub pedagog),
  • zasiłki przedemerytalne,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • renty socjalne,
  • renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.

Osoby, które otrzymają „emeryturę plus” nie muszą obawiać się, że stracą prawo do pomocy społecznej.
Świadczenie to nie będzie wliczane do podstawy osiągniętych dochodów.

Warto dodać, iż „trzynastka” to świadczenie, które jest wolne od potrąceń komorniczych.