2022
March

OBTENTION DU PERMIS DE TRAVAIL SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES

Les dispositions de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (c.-à-d. JO 2021.1100, tel que modifié), ci-après dénommée la loi, précisent en détail les conditions de délivrance des permis de travail. Si elles ne sont pas remplies, le permis ne sera pas délivré. Cependant, le législateur a prévu des cas où un étranger obtiendra ce document indépendamment des conditions appropriées, énoncées dans la loi.

read more
2022
March

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ BEZ WYMOGÓW SPECJALNYCH

Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.2021.1100 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, szczegółowo określają warunki wydawania zezwoleń na pracę. Bez ich spełnienia zezwolenie na pracę nie zostanie wydane. Ustawodawca przewidział jednak przypadki gdy zezwolenie zostanie wydane bez względu na warunki wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców określone w ustawie.

read more
2022
February

VISA VANDER ELST

Parfois, il est possible de rencontrer l’opinion selon laquelle l’employeur souhaitant détacher en Allemagne le salarié d’un pays tiers, par exemple de l’Ukraine, ne doit pas obtenir de visas ou de permis supplémentaires. Ce point de vue est erroné. La législation allemande exige l’obtention d’un visa spécial pour un tel travailleur – le visa Vander Elst.

read more
2022
February

WIZA VANDER ELST

Czasem można się spotkać z poglądem, iż pracodawca, który chce oddelegować do Niemiec pracownika pochodzącego z Państwa trzeciego, np. z Ukrainy, nie musi uzyskać żadnych dodatkowych wiz, ani pozwoleń. Pogląd ten jest błędny. Przepisy niemieckie wymagają uzyskania dla takiego pracownika specjalnej wizy – wizy Vander Elst.

read more
2022
February

PAQUET MOBILITÉ

Le Paquet Mobilité modifie de manière significative les règles du transport international au sein de l’Union européenne. Cet article traite des changements les plus importants qu’il introduit.

read more
2022
February

PAKIET MOBILNOŚCI

Pakiet Mobilności w istotny sposób zmienia przepisy dotyczące transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej. W niniejszym artykule omawiany najważniejsze ze zmian, jakie on wprowadza.

read more
2022
January

CIT ESTONIEN

Le 1er janvier 2021, le CIT estonien a été introduit dans l’ordre juridique polonais. Contrairement aux attentes, cette institution a suscité peu d’intérêt. Le législateur a donc décidé d’apporter des modifications pour la rendre plus attractive. Elles ont été introduites par la loi du 29 octobre 2021 modifiant la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la loi relative à l’impôt sur les sociétés et certaines autres lois (Journal Officiel de 2021, pos. 2105), ci-après dénommée la loi modificative. Ainsi, les changements concernant le CIT estonien ont eu lieu dans le cadre de l’Ordre Polonais et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

read more
2022
January

ESTOŃSKI CIT

Estoński CIT został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2021 r. Wbrew oczekiwaniom zainteresowanie tą instytucją było niewielkie. W związku z tym ustawodawca podjął decyzję o dokonaniu zmian, zmierzających do  jej uatrakcyjnienia. Zostały one wprowadzone przez ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Zmiany w estońskim CIT zostały zatem wprowadzone w ramach Polskiego Ładu i zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

read more
2022
January

CALCUL DE L’IMPÔT SUR LES CONTRATS DE MANDAT CONCLUS AVEC LES ÉTRANGERS

En concluant le contrat de mandat avec un étranger, il convient de se rappeler que les principes généraux du droit polonais n’y sont pas toujours applicables. Certains cas nécessitent l’application d’un forfait approprié et d’autres seront imposés dans le pays d’origine de l’étranger. Nous allons essayer de vous présenter ci-dessous les principes d’imposition des contrats de mandat conclus avec des étrangers.

read more
2022
January

ROZLICZENIE PODATKU OD UMÓW ZLECENIA ZAWARTYCH Z CUDZOZIEMCAMI

Zawierając umowę zlecenia z cudzoziemcem należy pamiętać, iż nie zawsze mają do niej zastosowanie zasady ogólne określone w przepisach prawa polskiego. W pewnych przypadkach należy zastosować ryczałt podatkowy, a niekiedy będą one opodatkowane w państwie, z którego pochodzi cudzoziemiec. Poniżej postaramy się przedstawić Państwu zasady opodatkowania umów zlecenia zawieranych z cudzoziemcami.

read more
2021
December

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW PO WPROWADZENIU POLSKIEGO ŁADU

Z dniem 1 stycznia 2022 r., zacznie obowiązywać ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105), zwana dalej ustawą nowelizującą, wprowadzająca program Polski Ład. Pociągnie to za sobą szereg istotnych zmian, dotyczących m.in. podatków i rynku pracy. Zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą dotkną również pracowników delegowanych. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

read more
2021
December

PERMIS DE TRAVAIL

Le permis de travail est le document qui légalise l’emploi d’un étranger hors UE, EEE et Suisse sur le territoire de la République de Pologne. Pour l’obtenir, il faut remplir un certain nombre de formalités. Nous allons essayer de vous présenter brièvement la question de l’obtention des permis de travail.

read more