Warto co miesiąc wysyłać krótką informację o stanie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat, aby nie otrzymywać ponagleń i pism z PFRON.

Możesz to zrobić bez ponoszenia żadnych kosztów wysyłając e-mail na adres: ewidencja@pfron.org.pl

Wysłanie informacji o stanie zatrudnienia w firmie powoduje, że PFRON otrzymuje wyjaśnienie dlaczego nie została złożona w danym miesiącu deklaracja (ponieważ niższy stan zatrudnienia zwalniał Cię z obowiązku składania raportu do PFRON).

Informacja taka gwarantuje dopełnienie wszelkich starań, aby dokumentacja związana z PFRON była prowadzona należycie i starannie.

PRZYKŁADOWY E-MAIL:

 Do: ewidencja@pfron.org.pl
Tytuł: Firma XXXX – Informacja o zatrudnieniu poniżej 25 etatów

Dzień dobry,

niniejszym informuję, iż w firmie XXXX, nr w rejestrze 123456789,
w miesiącu czerwcu 2019 r. zatrudnienie wynosiło poniżej 25 etatów.

Pozdrawiam
Jan Kowalski

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.

Art. 21. 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.