Osoby, które świadczą pracę na terytorium Holandii, mogą skorzystać z różnych dodatków przyznawanych przez rząd tego kraju. Jednym z takich dofinansowań jest zasiłek rodzinny Kinderbijslag. W niniejszym artykule wytłumaczymy, czym jest Kinderbijslag, a także przedstawiamy inne ważne kwestie związane z tym tematem.

1. Co to jest Kinderbijslag?

Kinderbijslag stanowi formę finansowego wsparcia dla rodzin, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi oraz z ich wychowywaniem. Otrzymane w ten sposób środki można przeznaczyć np. na zakup podręczników szkolnych lub odzieży.

Za przyznawanie i wypłatę przedmiotowego świadczenia odpowiada instytucja Sociale Verzekeringsbank (w skrócie SVB). To holenderski odpowiedni polskiego ZUS-u.

2. Kto może ubiegać się o holenderski zasiłek rodzinny?

Z zasiłku rodzinnego Kinderbijslag mogą skorzystać nie tylko obywatele Holandii, lecz również innych krajów. Do przedmiotowego świadczenia uprawnione są osoby, które:

  • posiadają co najmniej jedno dziecko,
  • od minimum 3 miesięcy legalnie pracują w Holandii,
  • mają opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.

Podkreślić należy, iż podstawową przesłankę przyznania Kinderbijslag jest łożenie przez osoby zainteresowane otrzymaniem zasiłku na utrzymanie dzieci, na które świadczenie ma zostać przyznane.

3. Na jakie dzieci przysługuje świadczenie Kinderbijslag?

Zasiłek rodzinny w Holandii wypłacany jest na dzieci poniżej 18. roku życia. Co istotne, chodzi zarówno o dzieci własne, jak też obecnego lub byłego partnera oraz dzieci, dla których beneficjent pełni funkcję rodzica zastępczego, bądź nad którymi sprawuje rzeczywistą opiekę.

Ogólna zasada jest taka, że Kinderbijslag przysługuje w sytuacjach, kiedy rodzic/opiekun i dziecko mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. W przypadku gdy ma miejsce taki wyjątek i dziecko ma inny adres zameldowania, należy dysponować dokumentami poświadczającymi, że wszystkie pieniądze z Kinderbijslag są przeznaczane na utrzymanie dziecka. Tego rodzaju dowodami mogą być m.in. wyciągi z konta bankowego.

4. Jak uzyskać Kinderbijslag?

Osobie, która mieszka w Holandii i ma dziecko urodzone w tym kraju, SVB prześle pismo zawierające informację o prawie do Kinderbijslag. Powinno to nastąpić w ciągu 4 tygodni od zarejestrowania urodzin dziecka w holenderskiej gminie. Wniosek o zasiłek rodzinny można pobrać z portalu SVB (www.svb.nl/nl/), po zalogowaniu się na konto użytkownika.

W przypadku gdy dziecko urodziło się poza terytorium Holandii, należy samemu poprosić SVB o dostarczenie stosownych informacji pocztą. Podobnie jest w przypadku dzieci adoptowanych, przybranych i innych wychowywanych jak własne.

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do SVB. Może to nastąpić drogą internetową, osobiście lub tradycyjną pocztą.

Do wniosku o Kinderbijslag należy załączyć m.in.:

  • akt urodzenia dziecka;
  • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport);
  • zaświadczenie o pobieraniu lub braku pobierania zasiłku rodzinnego w kraju pochodzenia – w przypadku osób, które mieszkają w innym kraju niż Holandia i nie posiadają holenderskiego obywatelstwa;
  • dokument będący potwierdzeniem wykonywania pracy na terytorium Holandii.

W przypadku osób zamieszkałych na terenie Holandii, złożenie wniosku ma miejsce wyłącznie przy pierwszym dziecku. Jeżeli taka osoba otrzymuje już Kinderbijslag i urodzi się jej w tym kraju drugie lub kolejne dziecko, nie musi ponownie składać wniosku. Po zarejestrowaniu narodzin dziecka w holenderskiej gminie, SVB automatycznie zmodyfikuje przysługującą kwotę i poinformuje o tym na piśmie. Nieco inaczej przedstawia się jednak sprawa ponownego powiększenia rodziny u beneficjentów mieszkającym poza Holandią. Należy wtedy zgłosić poród kolejnego dziecka do SVB, by instytucja ta mogła sprawdzić, czy na to dziecko przysługuje Kinderbijslag.

O przyznanie holenderskiego zasiłku rodzinnego można ubiegać się do 12 miesięcy wstecz, licząc od daty złożenia wniosku do SVB.

5. Wypłata holenderskiego zasiłku rodzinnego

Holenderski zasiłek rodzinny wypłacany jest w systemie kwartalnym. Osoby, którym przyznano przedmiotowe dofinansowanie, otrzymują je po upływie każdego kwartału w pierwszych dniach stycznia, kwietnia, lipca i października.

Kinderbijslag trafia na konto beneficjenta po upływie pełnego kwartału. Gdy więc dziecko urodzi się np. 22 maja 2024 r., zasiłek zostanie przyznany jego rodzicowi/opiekunowi od 1 lipca 2024 r., wraz z rozpoczęciem III kwartału, a pierwsza wypłata nastąpi na początku października 2024 r., czyli na początku IV kwartału.

6. Wysokość świadczenia Kinderbijslag

Wysokość świadczenia Kindersbijslag zależy przede wszystkim od wieku dziecka. Obowiązują następujące przedziały wiekowe:

  • 0-5 lat
  • 6-11 lat
  • 12-17 lat

Po przekroczeniu określonych progów wiekowych, następuje wzrost wysokości Kinderbijslag. Pierwsza podwyżka zasiłku rodzinnego ma miejsce wraz z ukończeniem przez dziecko 6. roku życia, a druga, kiedy skończy ono 12 lat. Z kolei osiągnięcie pełnoletności oznacza ustanie wypłaty przedmiotowego dofinansowania, co ma miejsce w nowym kwartale. Czasami zdarza się jednak, że prawo do tego świadczenia wygaśnie wcześniej, np. z powodu przerwania nauki przez dziecko w wieku 16-17 lat.

Mając więcej dzieci, osoba, która korzysta z dofinansowania Kinderbijslag, otrzymuje więcej pieniędzy w ramach tego zasiłku. Przelewane przez SVB środki stanowią bowiem sumę kwot przysługujących na poszczególne dzieci beneficjenta.

7. Kinderbijslag a 800 plus

Zgodnie z prawem unijnym, podatnikom przysługuje tylko jedno świadczenie rodzinne. Nie można zatem pobierać tego typu świadczenia w dwóch różnych państwach jednocześnie, np. Kinderbijslag w Holandii i jego odpowiednika z kraju pochodzenia. Stąd Polacy, którzy korzystają w Polsce z programu 800+, nie mogą otrzymać w Holandii tamtejszego zasiłku rodzinnego pomimo świadczenia pracy w Niderlandach. Jednakże w sytuacji gdy świadczenie z Polski jest niższe niż kwota, jaka mogłaby przysługiwać w ramach dofinansowania Kinderbijslag, holenderski urząd wypłaca stosowną różnicę – tzw. dodatek dyferencyjny.

W przypadku gdy rodzice/opiekunowie dziecka pracują w różnych państwach, wniosek o takiego rodzaju dofinansowanie należy złożyć tam, gdzie jest zameldowane dziecko.

8. Zmiany w sytuacji osoby pobierającej holenderski zasiłek rodzinny

Zmiany dotyczące sytuacji rodzinnej lub zawodowej osoby, która otrzymuje Kinderbijslag (np. zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego poza terytorium Holandii), trzeba zgłosić do SVB. Ich zaistnienie może bowiem wpływać na prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, a także na wysokość tego świadczenia. Czas, jaki obowiązuje na poinformowanie o wystąpieniu zmian, wynosi 4 tygodnie dla osób mieszkających w Holandii i 6 tygodni dla tych, którzy mieszkają na terytorium innego kraju. Aktualne informacje należy przekazywać na czas, co pozwoli uniknąć kary za brak ich dostarczenia lub spóźnienie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do podawania prawdziwych i kompletnych informacji, którymi SVB musi dysponować przy wypłacaniu Kinderbijslag. Niedopełnienie tego obowiązku grozi takimi konsekwencjami jak: grzywna, wszczęcie postępowania w celu ustalenia prawa beneficjenta do świadczenia lub wszczęcie postępowania w sprawie oszustwa.

9. Podwójna wysokość Kinderbijslag

Istnieją szczególne sytuacje, w których można ubiegać się o tzw. dubbele kinderbijslag, czyli świadczenie Kinderbijslag w wartości dwukrotnie wyższej od jego standardowej wysokości. Ma to związek z ponoszeniem wyższych kosztów opieki nad dzieckiem. Mowa o takich przypadkach, kiedy np. dziecko mieszka poza domem rodzinnym z powodu nauki, choroby lub niepełnosprawności. Holenderski zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przysługuje również wtedy, gdy dziecko mieszka w domu rodzinnym, ale wymaga intensywnej opieki z uwagi na swoje problemy zdrowotne.

10. Kindgebonden Budget

Warto wiedzieć, że dla osób, które pobierają Kinderbijslag i równocześnie uzyskują niskie dochody, przewidziano dodatkową pomoc finansową. Jest nią dodatek do Kinderbijslag o nazwie Kindgebonden Budget, którego wysokość zależy od rodzinnych dochodów oraz liczby dzieci. Co do zasady, niższe dochody i więcej dzieci oznaczają możliwość otrzymania wyższej kwoty w ramach Kindgebonden Budget. Dodatek ten przyznawany jest przez holenderski urząd skarbowy – Belastingdienst.

11. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français