W ramach świadczonych usług kadrowo płacowych na terenie Niemiec, zapewniamy przedsiębiorstwom możliwość objęcia polskich pracowników niemieckim systemem ubezpieczeń społecznych i niemieckim systemem podatkowym. W tym zakresie, w imieniu polskich firm w pełni współpracujemy z niemieckimi urzędami skarbowymi (Finanzamt), kasami chorych (Krankenkasse), sporządzamy pisma, wnioski, składamy deklaracje, prowadzimy rozmowy.

Oferujemy:

Kadry

 • przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, umów o pracę tymczasową z pracownikami pochodzenia polskiego, którzy są zatrudnieni w Niemczech oraz oddelegowanymi do pracy w Niemczech,
 • prowadzimy dokumentację personalną, budujemy regulaminy wewnętrzne na podstawie niemieckiego prawa pracy, zakładamy, prowadzimy i archiwizujemy dwujęzyczne akta osobowe zatrudnianych pracowników,
 • projektujemy logiczne systemy obiegu dokumentów i dbamy o ich porządek i prawidłowość.

Płace

 • weryfikujemy bądź sporządzamy ewidencje czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, według wytycznych niemieckich układów branżowych, wraz ze sprawdzeniem poprawności druków, wniosków i innych załączników,
 • naliczamy wynagrodzenia dla pracowników i sporządzamy listy płac oraz paski wynagrodzeń (Entgeltabrechnung) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i niemieckiego oraz zapisami niemieckich układów branżowych, jak również wewnętrznymi regulaminami,
 • rejestrujemy pracowników do niemieckiego systemu ubezpieczeniowego, naliczamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, według prawa niemieckiego wraz z wyszczególnieniem kwot do zapłaty w walucie obcej,
 • naliczamy wynagrodzenia chorobowe i zasiłki w oparciu o otrzymane druki; zwolnień, naliczamy świadczenia dodatkowe oraz wynagrodzenia urlopowe,
 • obsługujemy raportowanie i wpłaty wynagrodzeń urlopowych do systemu SOKA-BAU,
 • wyliczamy zaliczki na niemiecki podatek dochodowy,
 • sporządzamy, składamy i dystrybuujemy roczne deklaracje podatkowe wg prawa niemieckiego (Lohnsteuerbescheinigung) oraz według prawa polskiego dla pracowników i zleceniobiorców.

Dodatkowo

 • składamy wnioski do Niemieckiego Urzędu Skarbowego w celu nadania klasy podatkowej dla pracownika zatrudnionego na terenie Niemiec lub jej zmiany,
 • dokonujemy rejestracji pracowników w systemie ZOLL,
 • koordynujemy sprawy związane z zameldowaniem pracowników w niemieckich urzędach gmin,
 • sporządzamy różnego rodzaju zestawienia pomocnicze i raporty na potrzeby zarządcze w języku polskim i/lub niemieckim,
 • służymy bieżącym wsparciem z zakresu prawa polskiego i prawa niemieckiego dla pracowników klientów, udzielamy wyjaśnień,
 • precyzyjnie i jasno komunikujemy klientom zmiany w przepisach z obszaru kadr i płac według prawa polskiego i niemieckiego oraz informujemy o ich skutkach.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français