Zatrudnianie cudzoziemców – obcokrajowców.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie Polski legalnie i zgodnie z prawem jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia cudzoziemca jak i podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy.

Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony szereg warunków (wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm. oraz ustawy z dnia z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2012 r., poz. 769), m.in:

  • cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, które potwierdza karta pobytu),
  • cudzoziemiec powinien mieć odpowiednią podstawę pobytu na terytorium Polski, tzn. taką, która uprawnia do wykonywania pracy (albo ściślej mówiąc, nie wyklucza jej wykonywania) – nie może to być np. wiza turystyczna,
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać dla niego zezwolenie na pracę (wydawane przez właściwego wojewodę), chyba że w przypadku danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane,
  • wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę (z wyjątkiem powierzenia pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o tym w formie pisemnej wojewody, który wydał zezwolenie.

Pracodawca (podmiot powierzający inną pracę zarobkową) przed zatrudnieniem cudzoziemca ma obowiązek żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności wizy lub karty pobytu) oraz przechowywać kopię tego dokumentu: w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w aktach osobowych pracownika, na zasadach i przez okres obowiązkowego przechowywania tych akt; w razie zawarcia z cudzoziemcem umowy cywilnoprawnej – przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. W ten sposób pracodawca „zabezpiecza” się przed zatrudnianiem osób nieudokumentowanych, także w przypadku kontroli Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Niezastosowanie się do tych obowiązków skutkuje odpowiedzialnością karną. Cudzoziemiec wykonujący pracę niezgodnie z przepisami naraża się na ukaranie karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł oraz wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Podmiot powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową ukarania grzywną w wysokości nie niższej niż 3000 zł za każdą nielegalnie zatrudnioną osobę, jak również ponieść może odpowiedzialność karną.

Dlatego też opracowanie ma na celu zebranie i wyjaśnienie wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem i rozliczeniem obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce. Niniejsze opracowanie jest próbą ogólnego ujęcia kwestii zatrudnienia Ukraińców, jednakowoż nie będzie wyczerpywało wszystkich możliwych do wystąpienia w życiu okoliczności. Zawsze należy dokładnie i indywidualnie przeanalizować wszelkie okoliczności i niuanse związane z zatrudnieniem określonego pracownika w określonych okolicznościach.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt z naszą kancelarią, lub do autora opracowania Pani Magdaleny Grygorowicz.

Zapraszamy do lektury poradnika ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY W POLSCE 2018.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français