Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym CREDE EXPERTO: https://crede.com.pl/

SŁOWNIK POJĘĆ
 1. Administrator lub CREDE EXPERO– Magdalena Grygorowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CREDE EXPERTO Magdalena Grygorowicz, ul. 6 Sierpnia, nr 1/3, 90-606 Łódź, NIP: 7291158547.
 2. Dane Osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania („osobie, której dane dotyczą”), czyli takie, które pozwalają zidentyfikować taką osobę bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie imienia lub nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 1. W związku z działalnością polegającą na świadczeniu usług księgowych i doradczych CREDE EXPERTO zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym RODO i przestrzega obowiązujących zasad przetwarzania Danych Osobowych.
 2. CREDE EXPERO zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, a także dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i by były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.
 3. Przetwarzając Dane Osobowe, Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapewniające zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami, zapewnia bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
 4. W ramach przetwarzania Danych Osobowych przez CREDE EXPERTO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator nie stosuje także profilowania.
 5. Podmioty współpracujące z CREDE EXPERTO dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na polecenie Administratora.
II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CREDE EXPERTO za pośrednictwem swojego portalu internetowego przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

Newsletter

Osoby odwiedzające stronę internetową CREDE EXPERTO, działającą pod adresem https://crede.com.pl/, mają możliwość zapisać się do newslettera w celu otrzymywania najświeższych informacji o działaniach Administratora.

W takim przypadku podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne i następuje za zgodą osoby, której one dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Formularz kontaktowy

CREDE EXPERTO oferuje możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem za pomocą interaktywnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej https://crede.com.pl/. Za jego pośrednictwem można skontaktować się z Administratorem, zadając mu dowolne pytania, także w celu nawiązania współpracy.

Dane Osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane najczęściej w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli formularz służy innym celom, niż nawiązanie współpracy i zawarcie umowy, to podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (6 ust. 1 lit a RODO) lub uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktowania się, a także tworzeniu sieci kontaktów związanych z jego działalnością (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Rekrutacja

Za pośrednictwem strony internetowej https://crede.com.pl/ CREDE EXPERTO prowadzi także rekrutację, dając możliwość przesłania kandydatom do pracy swojego życiorysu i ubiegania się o możliwość rozwoju zawodowego.

W takim przypadku Administrator realizuje swój obowiązek prawny wynikający z przepisów kodeksu pracy, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO. W przypadku wykorzystywania pozyskanych Danych Osobowych na cele przyszłych rekrutacji Administrator działa zaś na podstawie zgody, a więc w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit a RODO.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną przez CREDE EXPERTO działalnością, Dane Osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, z którymi CREDE EXPERTO współpracuje, w tym w szczególności dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych oraz narzędzi analizujących wykorzystanie naszej strony internetowej, a ponadto podmiotom świadczącym usługi hostingowe, księgowe, kadrowo- płacowe, archiwizacyjne.

Administrator ma także obowiązek ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich danych, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IV. PLIKI COOKIES

Strona internetowa https://crede.com.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i służą m.in. analizowaniu ruchów i oglądalności witryny, personalizowaniu wyglądu strony www, umożliwieniu połączenia z mediami społecznościowymi, wskazywaniu informacji o wyświetlanym aktualnie języku. CREDE EXPERTO na swojej stronie internetowej używa plików cookies dostawców takich jak Google Inc., Facebook Inc., Cloudfalre Inc. i tym podmiotom przekazuje dane zbierane przez pliki cookies.

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki można wyłączyć opcję zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Informację, w jaki sposób zrobić to w najpopularniejszych przeglądarkach, można znaleźć pod poniższymi linkami:

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe pozyskiwane przez CREDE EXPERTO za pośrednictwem strony internetowej https://crede.com.pl/ będą przetwarzane tylko przez pewien określony czas, po którego upływie zostaną usunięte. Okres przechowywania Danych Osobowych przez CREDE EXPERTO zależy od celu przetwarzania oraz przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania i wynosi:

 1. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu zgłoszenia i rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;
 2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania;
 3. gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń;
 4. Dane Osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze są przechowywane do czasu zrealizowania tego obowiązku.

Przedłużony okres przetwarzania Danych Osobowych może wynikać z potrzeby ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po upływie tego okresu – przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są usuwane.

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych Administratorowi jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Jednakże ich niepodanie może powodować następujące konsekwencje:

 • brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • brak możliwości wysłania newslettera lub odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym;
 • brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji.
VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoby odwiedzające stronę internetową CREDE EXPERTO i przekazujące nam swoje Dane Osobowe mają prawo do:

 • żądania od nas dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania informacji o tym, co dzieje się z danymi, np. jakie są cele ich przetwarzania, jakie dane przetwarzamy lub komu je przekazujemy. Można żądać także uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania Danych Osobowych, gdyż CREDE EXPERTO jako Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy oraz uzupełniać Dane Osobowe, jeśli są niekompletne;
 • usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w określonych przypadkach – jeśli kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych albo osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw lub sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych (taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia) lub przetwarzania ich w innych celach, których podstawą jest uzasadniony interes Administratora.
 • wycofania zgody – jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Administratorem. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@crede.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 11 września 2019 r.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français