CONVENTIONS COLLECTIVES EN FRANCE

2021
Listopad

Les conventions collectives sont très répandues en France. Elles modifient les règles du droit commun du travail. Pour cette raison, l’employeur polonais qui veut détacher des travailleurs en France doit déterminer si un tel accord s’applique dans un cas donné et quel est son contenu.

czytaj więcej

UKŁADY ZBIOROWE WE FRANCJI

2021
Listopad

Układy zbiorowe są bardzo rozpowszechnione we Francji. Modyfikują one reguły powszechnego prawa pracy. Z tego powodu polski pracodawca, który chce delegować pracowników do Francji, powinien ustalić, czy w danym przypadku taki układ ma zastosowanie oraz jaka jest jego treść.

czytaj więcej

OÙ TAXER LES VADI ?

2021
Listopad

Actuellement, la plupart des entrepreneurs qui fournissent des biens entre les pays de l’Union européenne se demandent : « leurs services constituent-ils une livraison intracommunautaire de biens à distance ? » et, en cas de réponse positive à la première question, « où une telle livraison doit-elle être taxée ? ». Cette question est extrêmement importante et nécessite une analyse approfondie de la législation et des circonstances de chaque cas.

czytaj więcej

GDZIE OPODATKOWAĆ WSTO?

2021
Listopad

Obecnie większość przedsiębiorców dokonujących dostawy towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej zastanawia się: „czy ich usługi stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na odległość?” oraz, w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie, „gdzie taka dostawa powinna zostać opodatkowana?”. Zagadnienie to jest niezwykle ważne i wymaga wnikliwej analizy przepisów oraz okoliczności każdego przypadku.

czytaj więcej

EMPLOI D’UN ÉTRANGER QUI A LE VISA HUMANITAIRE

2021
październik

Les visas humanitaires constituent l’outil qui permet aux personnes demandant la protection internationale de séjourner légalement sur le territoire de la République de Pologne. Toutefois, cela ne fait que quelques mois que les titulaires de ce type de visa peuvent y travailler sans enfeindre la loi. Auparavant, la réglementation interdisait de les embaucher.

czytaj więcej

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA POSIADAJĄCEGO WIZĘ HUMANITARNĄ

2021
październik

Wizy humanitarne są narzędziem umożliwiającym osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową  legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże, dopiero od kilku miesięcy osoby posiadające tego typu wizę, bez łamania prawa, mogą podjąć pracę w naszym kraju. Wcześniej przepisy nie pozwalały na ich zatrudnienie.

czytaj więcej

AURONS-NOUS LA RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE ?

2021
październik

Le 1er janvier 2022, il y aura lieu un changement important, concernant les dispositions de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (Journal officiel de 2020, pos. 870, tel que modifié), ci-après dénommée la loi. Il a été fait par la loi du 3 septembre 2021 modifiant la loi sur le système d’assurance sociale et certaines autres lois (JO 2021, pos. 1621), ci-après dénommée la loi modificative. Les nouvelles solutions visent à éliminer les abus et les pathologies.

czytaj więcej

CZY CZEKA NAS REWOLUCJA W ŚWIADCZENIACH Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO?

2021
październik

1 stycznia 2022 r. nastąpi poważna zmiana przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 870 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą. Została ona dokonana przez ustawę z dnia 3 września 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1621), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Nowe rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nadużyć i patologii.

czytaj więcej

DÉCLARATION DES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS EN FRANCE

2021
wrzesień

Le résident fiscal polonais qui a gagné le revenu en France dans le cadre d’un contrat de travail doit tenir compte de la nécessité de régler l’impôt sur cette rémunération en France. Pour le faire, il convient d’appliquer la législation fiscale française qui précise, entre autres, les taux d’imposition, les déclarations des revenus appropriées, etc. Les réglementations polonaises ne s’appliquent pas ici.

czytaj więcej

ROZLICZENIE DOCHODÓW NIEREZYDENTÓW WE FRANCJI

2021
wrzesień

Polski rezydent podatkowy, który we Francji uzyskał dochód z tytułu umowy o pracę, musi liczyć się z koniecznością rozliczenia podatku od tego wynagrodzenia we Francji. Powinno to nastąpić z zastosowaniem francuskich przepisów podatkowych określających m.in. stawki podatku, właściwe deklaracje podatkowe itp. Nie mają tutaj zastosowania polskie regulacje.

czytaj więcej

SIPSI

2021
wrzesień

L’employeur qui détache les salariés en France est obligé de les déclarer sur SIPSI. Malheureusement, la mise en œuvre de cette obligation pose de nombreuses difficultés aux employeurs. Ci-dessous, nous allons tenter de vous expliquer ce qu’est SIPSI et comment respecter la nécessité d’effectuer la déclaration.

czytaj więcej

SIPSI

2021
wrzesień

Pracodawca delegujący pracowników do Francji obowiązany jest ich zgłosić do SIPSI. Niestety realizacja przedmiotowego obowiązku nastręcza pracodawcom wielu trudności. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, czym jest SIPSI oraz wyjaśnić, jak wywiązać się z obowiązku zgłoszenia.

czytaj więcej