Co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy?


Pracowniczy plan kapitałowy nazywany jest w skrócie PPK. Ma on długoterminowy i dobrowolny charakter.
PPK został stworzony dla pracownika w celu systematycznego oszczędzania jako dodatkowy dochód do emerytury.
Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika.
Oszczędzanie w ramach pracowniczego planu kapitałowego możesz rozpocząć w wieku 18 lat (jeśli jesteś zatrudniony przynajmniej 3 miesiące). Zgromadzone pieniądze (powiększone o oprocentowanie, które jest uzależnione od instytucji finansowych) wykorzystasz będąc na emeryturze.


Kto może przystąpić do PPK?

Pracowniczy plan kapitałowy stworzony jest dla:

 • pracowników,
 • osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą,
 • członków rad nadzorczych,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, którzy w danej firmie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, jak również posiadają staż pracy dłuższy niż 3 miesiące i są w wieku od 18 do 54 roku życia włącznie.

Kto Finansuje wpłaty na PPK pracownika?

Wpłaty na konto PPK pracownika będą finansowane z trzech źródeł:
przez pracownika, pracodawcę oraz ze strony państwa.

1. Wpłaty finansowane przez pracownika:

 • wpłata podstawowa pracownika to 2 proc. wynagrodzenia brutto,
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna) pracownik — do 2 proc. wynagrodzenia brutto,
 • maksymalna wpłata pracownika — 4 proc. wynagrodzenia brutto.

2. Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

 • wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto,
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna) pracodawcy — do 2,5 proc. wynagrodzenia brutto,
 • maksymalna wpłata pracodawcy — 4 proc. wynagrodzenia brutto.

3. Dopłaty ze strony państwa:

 • wpłata powitalna — 250 zł,
 • dopłata roczna — 240 zł.

Czy i kiedy możemy zrezygnować z PPK?

Z wpłat na fundusz emerytalny PPK możemy zrezygnować w dowolnym momencie.
W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek o rezygnację z PPK do pracodawcy.

Oto druk wniosku, który możesz wykorzystać jeśli chcesz zrezygnować z pracowniczego planu kapitałowego: link do wniosku

Pamiętaj jednak o tym, że twoja rezygnacja nie będzie miała charakteru ostatecznego. Po upływie 4 lat od jej złożenia, zostaniesz ponownie włączony do PPK. Jeżeli chcesz tego uniknąć, powinieneś złożyć kolejną rezygnację.


Kiedy będziemy mogli wypłacić zgromadzone pieniądze na koncie PPK?

Zgromadzone pieniądze (w kwocie nieprzekraczającej 25% zebranych oszczędności) będziesz mógł wypłacić jednorazowo
z konta PPK dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Pozostałą część wpłat będziesz otrzymywać raz na miesiąc przez kilka lat, ponieważ oszczędności zostały podzielone na raty (co najmniej 120).

Możesz wypłacić zgromadzone oszczędności przed 60 rokiem życia, ale będą one pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych,
 • 30 proc. wartości wypłat po stronie pracodawcy (zapisane jako składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika w ZUS),
 • środki pochodzące z dopłat od państwa.

Czy składki z funduszu są dziedziczone?

Zgromadzone środki na rachunku PPK zmarłego pracownika, przekazywane są osobom uprawnionym w formie pieniężnej lub przesyłane na rachunek PPK.


Przez jakie procedury musi przejść pracodawca w związku z wdrożeniem PPK w swojej firmie?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników, aby wdrożyć pracowniczy plan kapitałowy powinien kolejno wykonać następujące czynności:

 • wybrać z listy umieszczonych w ewidencji PPK instytucję finansową odpowiedzialną za zarządzanie PPK,
 • zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników, nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu (podanego niżej),
 • poinformować i wyjaśnić zainteresowanym pracownikom warunki, obowiązki i uprawnienia związane z przystąpieniem do pracowniczego planu kapitałowego,
 • w terminie wypłat wynagrodzeń przekazywać prawidłowo obliczone składki na konto PPK pracowników.

Terminy na wdrożenie pracowniczego planu kapitałowego uzależnione są od ilości zatrudnionych pracowników w firmie.

Do limitu zatrudnionych należy wliczyć pracowników oraz zleceniobiorców, za których pracodawca opłaca obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Terminy ważne dla pracodawców:

 • 1 lipca 2019: firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników — stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.,
 • 1 stycznia 2020: firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników — stan prawny na dzień 30 czerwca 2019 r.,
 • 1 lipca 2020: firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników — stan prawny na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • 1 stycznia 2021: firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników.

Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Czy każdy pracodawca musi wprowadzać w przedsiębiorstwie PPK?

PPK zasadniczo musi być wprowadzane do przedsiębiorstwa, jednak istnieją wyjątki, które powodują, że obowiązek ten nie musi być spełniony.

Pracodawcy, którzy mogą uniknąć wpłacania na PPK:

 • mikroprzedsiębiorcy (firma zatrudniająca mniej niż 10 osób), jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą pisemną deklarację rezygnacji z wpłat na PPK,
 • przedsiębiorca (będący osobą fizyczną), który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jego własną działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną także posiadającą swoją firmę. Ważne, by zakres obowiązków zatrudnionego nie był powiązany z działaniami podejmowanymi w ramach jego firmy,
 • przedsiębiorca zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w wysokości co najmniej 3,5%.

Możliwość uniknięcia wpłacania na PPK istnieje również:

 • w przypadku niewypłacalności pracodawcy,
 • w okresach przestoju ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 • w okresie przejściowego ograniczenia lub zaprzestania działalności spowodowanej powodzią.

Jakie kary za nieprowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego?

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
w przewidzianym przez przepisy terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń.

Kary za niewpłacanie na PPK mogą zostać nałożone na pracodawcę, jeśli:

 • nie dokonuje on wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
Jeśli jesteś pracodawcą, pamiętaj o wpłacaniu na PPK, ponieważ przewidziana kara grzywny za niedopełnienie tego obowiązku wynosi od 1.000 zł do 1.000.000 zł.