Przepisy wymagają od pracodawców zgłoszenia delegowania pracowników do odpowiedniego rejestru w państwie docelowym. We Francji takim rejestrem jest SIPSI, w Belgii – Limosa, w Niemczech – ZOLL. Natomiast w Danii zgłoszenia należy dokonać w RUT.

1. Co to jest RUT?

Registret for udenlandske tjenesteydere, w skrócie RUT (po polsku: Rejestr Usługodawców Zagranicznych), to system elektroniczny służący do rejestrowania usług świadczonych w Danii przez podmioty zagraniczne.

Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze mają władze duńskie. Mogą one korzystać ze zgromadzonych informacji w celu skontrolowania, czy przedsiębiorstwa delegujące działają zgodnie z prawem oraz w celach statystycznych.

2. Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do RUT?

Obowiązek zgłoszenia usługi do RUT spoczywa na przedsiębiorcach zagranicznych delegujących pracowników, a także na przedsiębiorcach zagranicznych prowadzących działalność na własny rachunek i świadczących w Danii usługę, ale nie zatrudniających pracowników. Spoczywa on również na agencjach pracy tymczasowej, które delegują pracowników do wykonywania pracy na terytorium Danii.

Obowiązek rejestracji usług nie ma charakteru bezwzględnego. Nie ma on zastosowania:

 • jeżeli usługa jest świadczona w związku z dostawą obiektów technicznych lub części instalacji technicznej i trwa nie dłużej niż 8 dni, a pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą jest specjalistą lub posiada kwalifikacje niezbędne do montażu, instalacji, konserwacji, naprawy lub udzielania informacji o instalacji technicznej w Danii – wyjątek ten nie ma zastosowania w branży budowlanej;
 • do podróży biznesowych do przedsiębiorstw, które na terenie Danii nie mają stałej siedziby;
 • do delegowania pracowników w ramach tej samej grupy kapitałowej na czas do 8 dni – wyjątek ten nie obejmuje usług świadczonych w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, sprzątaniu, usług hotelowych i restauracyjnych;
 • do świadczenia usług doradztwa w dziedzinie księgowości i audytu trwających do 8 dni;
 • do kabotażu, drogowej części transportu kombinowanego i kabotażu autobusowego w Danii – usługi te muszą być zarejestrowane w rejestrze operacji zagranicznych w Danii;
 • do udziału w seminariach i konferencjach, w tym także badaczy, wykładowców i innych osób, które zostały zaproszone w celu prowadzenia wykładu itp.;
 • do udziału profesjonalnych artystów w indywidualnych wydarzeniach artystycznych;
 • do profesjonalnych sportowców oraz trenerów biorących udział w indywidualnych dużych imprezach sportowych lub treningach w duńskim klubie sportowym.

3. Termin dokonania zgłoszenia

Zgłoszenie do RUT powinno zostać dokonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.

4. Forma dokonania zgłoszenia

Zgłoszenie do RUT może zostać dokonane wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej strony www. Rejestr dostępny jest pod kilkoma adresami:

Nie jest możliwym dokonanie zgłoszenia w formie papierowej. Jedynie wyjątkowo, w przypadku gdy z powodów technicznych nie jest możliwym dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony www, można wysłać e-mail informacyjny na adresy: rut@erst.dk, at@at.dk. Do wiadomości załączyć należy zrzut ekranu oraz podać następujące informacje:

 • nazwa przedsiębiorstwa, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • rodzaj usługi, którą przedsiębiorstwo będzie świadczyć na terenie Danii;
 • numer RUT, jeśli przedsiębiorstwo już taki otrzymało;
 • data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi na terenie Danii;
 • nazwa oraz adres miejsca świadczenia usługi w Danii;
 • informacje personalne dotyczące pracowników, którzy będą wykonywać pracę w Danii;
 • informacje, czy pracownicy posiadają A1 oraz/lub zaświadczenie o uznaniu/autoryzacji kwalifikacji;
 • informacje o czasie, w jakim poszczególni pracownicy świadczą usługę na terenie Danii;
 • informacje o osobie kontaktowej.

5. Rejestracja usługi

W celu dokonania rejestracji usługi w RUT należy założyć konto użytkownika. Po wprowadzeniu stosownych danych i kliknięciu ikony „załóż konto”, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Dopiero po kliknięciu w ten link konto w RUT staje się w pełni aktywne i można zarejestrować usługę.

Dokonując zgłoszenia podać należy następujące dane:

 • dane przedsiębiorcy: nazwę, kraj pochodzenia, adres, adres e-mail, kod klasyfikacji działalności gospodarczej, numer VAT w kraju pochodzenia, informację o rejestracji przedsiębiorstwa w kraju pochodzenia i w Danii;
 • oznaczenie kategorii przedsiębiorstwa: „Przedsiębiorstwo oddelegowuje pracowników do wykonywania pracy” lub „Niezależny podwykonawca ma sam wykonać pracę”;
 • kod działalności gospodarczej odpowiadający pracy, jaką przedsiębiorstwo będzie wykonywało w Danii;
 • dane podmiotu zlecającego wykonanie usług na terenie Danii;
 • przedsiębiorca delegujący pracowników musi podać dane każdego delegowanego pracownika, tj.: imię i nazwisko, płeć, obywatelstwo, typ i numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia, kraj, w którym osoba objęta jest ubezpieczaniem społecznym, a także informację, czy danej osobie wystawiono w kraju pochodzenia zaświadczenie A1 oraz określić daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi przez poszczególnych pracowników;
 • dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, numer identyfikacyjny, rodzaj dokumentu tożsamości, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, numer telefonu, miejsce pracy i miejsce zamieszkania;
 • data rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi w Danii;
 • wszystkie miejsca świadczenia usługi na terytorium Danii, okres świadczenia pracy w poszczególnych miejscach, liczba osób powiązanych z danym miejscem pracy.

6. Potwierdzenie zgłoszenia usługi

Rejestracja usługi w RUT nastąpi dopiero po zatwierdzeniu wypełnionego formularza przez użytkownika. Po dokonaniu tej czynności użytkownikowi wyświetli się stosowny komunikat, a na podany wcześniej adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.

Dysponowanie dokumentem potwierdzającym zgłoszenie usługi jest niezwykle ważne. Zagraniczny zleceniobiorca świadczący usługi z branży budowlanej, rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, sprzątania ma obowiązek przedstawić swojemu duńskiemu kontrahentowi potwierdzenie rejestracji usługi w RUT.  Powinno to nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca nie przedstawi potwierdzenia lub zawarte w nim informacje o miejscu i czasie świadczenia usługi są nieprawidłowe lub niepełne, duński zleceniodawca powinien w ciągu trzech dni od rozpoczęcia prac powiadomić Inspekcję Pracy.

7. Zmiana zgłoszenia

Istnieje możliwość zmiany wcześniej dokonanego zgłoszenia. Może to jednak nastąpić najpóźniej pierwszego dnia roboczego po zajściu zmiany.

Zmiana może dotyczyć usługi przyszłej, trwającej, jak i zakończonej. Dla usługi zakończonej zmiana może dotyczyć tylko zleceniodawcy. Natomiast w pozostałych przypadkach zmiana może dotyczyć:

 • daty rozpoczęcia i zakończenia usługi dla zarejestrowanych osób, w także osób kontaktowych;
 • daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi w określonym miejscu;
 • dodania lub usunięcia zgłoszonych osób – zarówno pracowników, jak i osób kontaktowych,
 • zleceniodawcy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż już zarejestrowanej usługi nie można usunąć.

8. Sankcje

Za niewywiązanie z obowiązku dokonania zgłoszenia lub podanie w zgłoszeniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym bądź niekompletnych, Inspektorat Pracy może ukarać przedsiębiorcę zagranicznego karą pieniężną w kwocie 10 000 koron duńskich, bądź wnieść do Policji wniosek o oskarżenie. W razie kilkakrotnego niewywiązania z obowiązku rejestracji usługi, przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 20 000 koron duńskich.

9. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français