Pracodawca delegujący pracowników do Francji obowiązany jest ich zgłosić do SIPSI. Niestety realizacja przedmiotowego obowiązku nastręcza pracodawcom wielu trudności. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, czym jest SIPSI oraz wyjaśnić, jak wywiązać się z obowiązku zgłoszenia.

1. Co to jest SIPSI?

Przepisy art. L. 1262-2-1, art. R. 1263-3 francuskiego Kodeksu Pracy nakładają na każdego pracodawcę zagranicznego delegującego pracowników do Francji obowiązek zgłoszenia oddelegowania do francuskiej inspekcji pracy. Narzędziem służącym do realizacji tego obowiązku jest platforma internetowa: SIPSI, dostępna pod adresem: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Dokonanie zgłoszenia w innej formie lub za pomocą innych środków komunikacji nie jest uznawane za wykonanie przedmiotowego obowiązku.

2. Kiedy powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia do SIPSI?

Zgłoszenie do SIPSI powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem oddelegowania. W razie jego odwołania  – zgłoszenie należy anulować. Natomiast zmiana terminów oddelegowania skutkuje koniecznością zmiany dokonanego zgłoszenia.

Za pomocą platformy SIPSI dokonywane jest również powiadomienie o przedłużeniu oddelegowania powyżej dwunastego miesiąca.

3. Podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia

Obowiązek dokonania zgłoszenia do SIPSI ciąży na pracodawcy zagranicznym delegującym pracowników do Francji, w celu świadczenia usług na rzecz podmiotu znajdującego się we Francji. Pracodawca zagraniczny nie musi robić zgłoszenia do SIPSI, jeżeli deleguje do Francji swoich pracowników na własne potrzeby.

W razie delegowania do Francji pracowników tymczasowych, podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie zgłoszenia jest agencja pracy tymczasowej. Obowiązek ten ciąży na agencji pracy tymczasowej również w przypadku delegowania łańcuchowego. Delegowanie łańcuchowe ma miejsce, gdy agencja pracy tymczasowej oddelegowuje pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika mającego siedzibę w innym państwie, a pracodawca użytkownik świadczy usługi z wykorzystaniem oddelegowanego do niego pracownika tymczasowego w państwie innym niż to, w którym ma siedzibę.

4. Pracownicy, których oddelegowania do Francji nie trzeba zgłaszać do SIPSI

Ustawodawca francuski wyodrębnił cztery grupy zawodowe, których pracodawcy zagraniczni nie muszą zgłaszać do SIPSI. Są to:

 • naukowcy, zaproszeni do udziału w seminariach lub innych wydarzeniach naukowych odbywających się na terenie Republiki Francuskiej, przy czym czas ich pobytu na terenie Francji może maksymalnie wynosić 12 kolejnych miesięcy;
 • artyści, jeżeli czas ich obecności nie przekracza 90 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy i jest związany z uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym na terytorium Francji– wyjątek ten nie dotyczy ekipy technicznej, która w związku z organizacją zdarzenia artystycznego dokonuje montażu i demontażu instalacji, jej transportu i nadzoru;
 • sportowcy, arbitrzy sportowi, członkowie ekipy technicznej, ale czas ich pobytu na terytorium Francji nie może przekraczać 90 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy – wyjątek ten nie dotyczy osób wykonujących czynności techniczne, montaż i demontaż instalacji sportowej, jej transport oraz nadzorują ją;
 • stażyści odbywający praktyki zawodowe w ramach ich szkolenia zawodowego, w przedsiębiorstwie znajdującym się na terytorium Francji pod warunkiem, iż ich obecność we Francji nie jest związana ze świadczeniem usługi i nie przekracza okresu kolejnych 12 miesięcy.

W przypadku oddelegowania do Francji pracownika będącego przedstawicielem którejś ze wskazanych powyżej grup zawodowych, pracodawca nie ma również obowiązku ustanawiania reprezentanta we Francji. Jednakże oddelegowanie takiego pracownika nie zwalnia z obowiązku posiadania wymaganych prawem francuskim dokumentów pracowniczych (m.in. paski płac, zestawienie godzin) oraz przestrzegania przepisów o płacy minimalnej.

5. Konto pracodawcy

Pracodawca zagraniczny delegujący do Francji powinien utworzyć konto w SIPSI. W tym celu konieczne jest podanie szeregu informacji dotyczących pracodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Należą do nich m.in.:

 • pełna nazwa pracodawcy;
 • forma prawna;
 • siedziba pracodawcy oraz jego dokładny adres;
 • telefon i adres e-mail;
 • nazwę rejestru, do którego przedsiębiorstwo jest zarejestrowane, oraz numer w tym rejestrze;
 • dane dyrektora/prezesa zarządu;
 • NIP UE.

Na tym etapie pracodawca dokonuje również wyboru języka deklaracji. Platforma SIPSI działa bowiem w kilku wersjach językowych: francuskiej, niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej.

6. Zgłoszenie pracowników

Zgłoszenie oddelegowania następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

W zakresie dotyczącym danych delegującego pracodawcy formularz uzupełnia się automatycznie. Pozostałe dane należy samodzielnie wpisać. Należą do nich m.in.:

 • dane kontrahenta, dla którego usługi są świadczone na terytorium Francji lub odbiorcy usługi;
 • dane dotyczące charakteru i warunków świadczenia we Francji usług;
 • adres lub kolejne miejsca zakwaterowania zbiorowego pracowników;
 • informacje dotyczące oddelegowania oraz oddelegowanego pracownika;
 • dane reprezentanta pracodawcy we Francji w czasie świadczenia usługi.

Po wypełnieniu deklaracji należy ją zatwierdzić. Następnie można ją pobrać z systemu. Deklaracja nie jest wysyłana na skrzynkę e-mail pracodawcy. Pracodawca otrzymuje jedynie powiadomienie e-mail z numerem referencyjnym zgłoszenia.

W tym miejscu wspomnieć należy, iż pracodawca zagraniczny ma obowiązek przekazać swojemu francuskiemu kontrahentowi potwierdzenie odbioru deklaracji SIPSI oraz tzw. oświadczenie na honor. W rzeczonym oświadczeniu  pracodawca zagraniczny oświadcza, iż zapłacił nałożone na niego przez francuską inspekcję pracy administracyjne kary pieniężne

7. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français