Z dniem 1 października 2018 roku skończył się okres przejściowy, co oznacza, że zmieniły się całkowicie zasady sporządzania i składania rocznych sprawozdań finansowych. Aktualnie, konieczne jest przygotowywanie takich dokumentów w formie elektronicznej.

Nie ma już możliwości składania sprawozdań w formie papierowej. W to miejsce wprowadzony został obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Jest to zmiana przełomowa, będąca ogromnym wyzwaniem zarówno dla osób sporządzających sprawozdania, jak również dla władz spółek, które będą musiały zatwierdzać je w zupełnie nowy sposób.
Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu tj:

  • członek organu uprawnionego do reprezentowania,
  • wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej,
  • syndyk albo likwidator.

Dlatego też każda z ww. osób MUSI wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny lub posiadać profil zaufany ePUAP.
W przypadku osób zagranicznych konieczne jest wyrobienie europejskiego klucza elektronicznego.
Jest to warunek niezbędny do złożenia przygotowanego sprawozdania i uniknięcia bardzo wysokich kar finansowych, karze ograniczenia wolności lub nawet rozwiązania spółki i wykreślenie jej z KRS.

W razie pytań, jak zawsze pozostajemy do dyspozycji.

Przepisy:
Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości;
Art. 45 ust. 1f-1g ustawy o rachunkowości;
Art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości;
Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
Art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości;
Art. 20 ust. 1g ustawy o KRS;