W Belgii, w branży budowlanej, funkcjonuje system stempli lojalnościowych. Ma on za zadanie zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowach dodatkowe świadczenie roczne oraz motywować ich do pracy. Przedmiotowemu systemowi podlegają zarówno pracodawcy krajowi, jak i zagraniczni delegujący pracowników do pracy w Belgii.

1. System stempli lojalnościowych

Funkcjonujący w Belgii system stempli lojalnościowych gwarantuje pracownikom zatrudnionym w branży budowlanej dodatkową korzyść w postaci premii rocznej. Rzeczone świadczenie stanowić ma dla pracownika nagrodę za lojalność wobec sektora budowlanego, a zarazem zachętę do dalszej pracy w nim.

Okres roku, po upływie którego wypłacana jest premia zaczyna się 1 lipca i trwa do 30 czerwca następnego roku. Nie można go zatem utożsamiać z rokiem kalendarzowym.

Podkreślić należy, iż system stempli lojalnościowych jest integralną częścią minimalnych warunków pracy, które zostały określone w układach zbiorowych pracy. W związku z tym, do jego przestrzegania obowiązane są zarówno przedsiębiorstwa belgijskie, jak i zagraniczne, które delegują pracowników do wykonywania prac budowlanych w Belgii.

2. OPOC/PDOK

Organem odpowiedzialnym za administrowanie systemem stempli lojalnościowych jest Biuro Pracodawców ds. Organizacji i Kontroli Programów Ochrony Życia, czyli Office Patronal d’Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d’Existence, w skrócie OPOC. We Flandrii rzeczony organ znany jest pod nazwą pod Patronale Dienst voor organisatie en controle van de bestaanszekerheidsstelsels, w skrócie PDOK.

Każdy przedsiębiorca z branży budowlanej ma obowiązek zarejestrowania się w OPOC/PDOK. Przedmiotowemu obowiązkowi towarzyszy powinność odprowadzania do OPOC/PDOK składek. Składka wynosi 9,12% całkowitej kwoty wypłaconych pracownikom wynagrodzeń. Zgromadzone w ten sposób środki OPOC/PDOK przeznacza na wypłatę rocznych premii lojalnościowych dla pracowników.

Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z w/w obowiązków, inwestor lub wykonawca, dla którego świadczone są usługi budowlane, może potrącić stosowne kwoty z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

3. Czy można się zwolnić z obowiązku podlegania systemowi stempli lojalnościowych?

Pracodawca mający siedzibę na terytorium UE, delegujący pracowników budowlanych do Belgii może uzyskać zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek do OPOC/PDOK. W tym celu należy wykazać, iż delegowani pracownicy podlegają w kraju pochodzenia systemowi zabezpieczenia porównywalnemu z systemem stempli lojalnościowych. Przyjmuje się, iż pracodawca zagraniczny podlega porównywalnemu systemowi, jeżeli w kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą zobowiązany jest do zapłaty pracownikom, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń: premii, premii lojalnościowych, trzynastek lub dokonywania wpłat mających na celu sfinansowanie takich dodatkowych świadczeń.  Pracodawca powinien mieć zatem obowiązek wypłacania pracownikom świadczenia, które ma charakter coroczny, a jego wartość odpowiada w przybliżeniu jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika.

OPOC/PDOK dokonuje oceny, czy system stosowany przez pracodawcę zagranicznego jest równoważny.

4. Deklaracje

Na koniec każdego kwartału pracodawcy zarejestrowani w OPOC/PDOK mają obowiązek składania deklaracji, w której wskazywana jest kwota wynagrodzenia brutto należnego pracownikom za pracę na terytorium Belgii w danym kwartale. Na podstawie rzeczonej kwoty ustalana jest wysokość uiszczanej przez przedsiębiorcę składki. Składka wynosi bowiem 9,12% wynagrodzenia brutto należnego poszczególnym pracownikom.

Złożenie deklaracji, jak i zapłata składki winny nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja, tj.:

  • za okres od 1 lipca do 30 września – do 31 października,
  • za okres od 1 października do 31 grudnia – do 31 stycznia,
  • za okres od 1 stycznia do 31 marca – do 30 kwietnia,
  • za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 31 lipca.

Podkreślić należy, iż na pracodawcę zwolnionego z obowiązku odprowadzania składek został nałożony obowiązek przekazywania do OPOC/PDOK listy pracowników, którym w danym kwartale została powierzona praca na terenie Belgii.

5. Informacja o ilości zebranych stempli lojalnościowych

Po zakończeniu roku składkowego, liczonego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku, ustalane jest, ile poszczególni pracownicy zebrali stempli lojalnościowych.

We wrześniu oraz w październiku pracownicy otrzymują kartę informującą, o ilości zebranych stempli, a tym samym o wysokości premii. Premia stanowi 9% wynagrodzenia brutto obliczonego za okres odniesienia od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Jeżeli pracownicy nadal przebywają w Belgii, karty przekazywane są pracownikom za pośrednictwem pracodawcy. W przypadku gdy pracownicy nie przebywają już w Belgii, karty przekazywane są do upoważnionego agenta lub przedstawiciela. Nie musi on jednak przekazywać kart pracownikom. Może on je zwrócić do OPOC/PDOK wraz z wykazem pracowników obejmującym m.in. ich dokładny adres oraz numer rachunku bankowego za granicą. Jeżeli pracodawca, którego pracownicy nie przebywają już w Belgii, nie ma tam upoważnionego pełnomocnika lub agenta, karty informacyjne otrzymuje pracodawca i przekazuje je swoim pracownikom.

6. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français