Od 1 stycznia 2019 roku do ustawy o PODP wprowadzona została stawka CIT w wysokości 9%, która zastąpiła dotychczasową 15% stawkę CIT.

Podatek w wysokości 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych mogą skorzystać podatnicy posiadający status małego podatnika (u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w wyrażonej złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł), a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w roku rozpoczęcia tej działalności.

Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Przepisy:
Dz.U. poz. 2159;
Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP;
Art. 19 ust. 1a-1b, 1d-1e ww. ustawy.