Jeśli chcesz zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością, PAMIĘTAJ! nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, musisz poinformować go na piśmie o warunkach zatrudnienia.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zawierać dane o:

 1. obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
 • Pracownik z niepełnosprawnością w stopniu lekkim może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 • Czas pracy pracownika z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
 • Pracownik z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 1. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę
 • Wypłata wynagrodzenia następuje raz w miesiącu, ostatniego dnia roboczego miesiąca albo 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy lub gotówką w siedzibie firmy.
 1. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
 • 20 dni urlopu jeżeli staż pracy jest krótszy niż 10 lat.
 • 26 dni urlopu jeżeli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.
 • Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym – udokumentowane minimum 12 miesięcy pracy po nabyciu niepełnosprawności.
 1. długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę

        jest uzależniony od rodzaju zawartej umowy o pracę. 

       Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

    Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od  okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 1. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik z niepełnosprawnością jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, wtedy w informacji o warunkach zatrudnienia dodatkowo zawiera się:

 • porę nocną (obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700),
 • miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (np. potwierdza podpisem na liście obecności dostępnej w siedzibie firmy.
Wymiar czasu pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych nie ma zastosowania w dwóch przypadkach:

– do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

– gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę.

Przykładowy druk informacji o warunkach zatrudnienia

Podstawa prawna:

 • 29 § 3 Kodeksu Pracy,
 • 154 § 1 Kodeksu Pracy,
 • 154 § 1 Kodeksu Pracy,
 • art.16, art. 17, art. 19, art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.