Split payment – Mechanizm Podzielonej Płatności – nowe obowiązki od 1. listopada 2019 r.

Od 01. listopada 2019 r. zobowiązani będą Państwo do opłacania faktur zakupowych w nowej formie.
Nazywa się ona „obowiązkowy split payment” i polega na tym, iż kwotę zobowiązania z faktury przelewa się w dwóch wartościach na dwa osobne konta bankowe naszego kontrahenta.

Obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną trzy warunki: 

1) kwota faktury jest równa bądź wyższa 15.000 zł brutto;

2) na fakturze będzie chociaż jedna pozycja towaru lub usługi wykazanej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT:

 • węgiel kamienny i brunatny;
 • koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego;
 • brykiet i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego;
 • wyroby stalowe;
 • metale szlachetne, kolorowe;
 • usługi robót budowlanych;
 • części motoryzacyjne;
 • paliwa, oleje, smary;
 • komputery, dyski twarde, telefony, aparaty.

3) transakcja odbywa się między przedsiębiorstwami.

Opłacając faktury, obowiązkowo będzie się korzystać ze specjalnego rodzaju przelewu (jest on już obecny we wszystkich systemach i aplikacjach bankowych), w którym oprócz kwoty brutto zakupu podaje się również kwotę VAT.
Po zleceniu takiego przelewu kwota netto wpłynie na rachunek podstawowy naszego kontrahenta a kwota VAT na osobny rachunek VAT.

Obowiązek posiadania rachunku VAT

W celu realizacji tego obowiązku Każdy przedsiębiorca, zobowiązany jest do posiadania specjalnego, osobnego rachunku bankowego VAT walucie polskiej. Jest on standardowo zakładany przez bank do każdego konta firmowego. Na to konto będzie wpływać część zapłaty od kontrahentów (kwota podatku VAT).

Z tych środków przedsiębiorcy realizować będą zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego.
Wykorzystać można je będzie również do opłacenia:

 • podatku dochodowego od osób prawnych – z zaliczkami i odsetkami za zwłokę;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z zaliczkami i odsetkami za zwłokę;
 • podatku akcyzowego;
 • należności celnych;
 • należności z tytułu składek ZUS.

W żaden inny sposób środki zgromadzone na tym rachunku (wpłacone przez kontrahentów) nie mogą być wykorzystane.

Nowe obowiązki przy wystawianiu faktur VAT
W sytuacji, gdy będą Państwo wystawiać faktury na kwotę wyższą niż 15 tys brutto, bądź za towary lub usługi wymienione powyżej obowiązkowe będzie umieszczenie  na fakturze sprzedażowej informacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Kary!
Jeśli nie dokona się podzielonej płatności, mimo takiego obowiązku, to nie będzie można zaliczyć danego zakupu w koszty.
Dodatkowo należy liczyć się z karą.
Jeśli na fakturze sprzedażowej nie zostanie umieszczona informacja o konieczności zastosowania płatności mechanizmem podzielonej płatności, grozi to karą w wysokości 30% podatku VAT z danej faktury.

Podzielona płatność nie będzie dotyczyć operacji między firmą a osobą prywatną.
 
Jeśli Macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.