Przedsiębiorcy z branży budowlanej, chcący świadczyć usługi na terenie Niemiec powinni liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku budowlanego – tzw. Bauabzugsteuer. Z przedmiotowego obowiązku można się jednak zwolnić. W tym celu należy uzyskać specjalne zaświadczenie – Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen.

1. Bauabzugsteuer

Bauabzugsteuer to podatek od usług budowalnych świadczonych na terenie Niemiec. Ma on za zadanie przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie. Zapobiega on również uchylaniu się od płacenia podatków.

Instytucja podatku budowlanego została uregulowana w niemieckiej ustawie o podatku dochodowym – Einkommensteuergesetz (EStG).

Przesłankę zapłaty podatku budowlanego stanowi wykonywanie przez przedsiębiorcę usług budowlanych na terenie Niemiec. Pod pojęciem „usługi budowlane” rozumieć należy usługi, które służą produkcji, naprawie, konserwacji, modyfikacji lub usuwaniu budynków (§ 48EStG).

Podatek budowlany wynosi 15% wartości wykonanej usługi. Nie jest on jednak uiszczany przez podmiot wykonujący usługę budowlaną. Jest on potrącany przez zleceniodawcę z kwoty wynagrodzenia wskazanego na fakturze wystawionej przez wykonawcę usługi. Potrąconą kwotę zleceniodawca odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Powinno to nastąpić w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. W praktyce oznacza to, iż wykonawca usługi otrzyma od zleceniodawcy kwotę o 15% niższą od kwoty wynikającej z wystawionej faktury. Wykonawca otrzyma zatem tylko 85% kwoty wynagrodzenia wskazanego w fakturze.

2. Kto jest zobowiązany do zapłaty Bauabzugsteuer, a kto nie musi go płacić?

Obowiązek zapłaty podatku budowalnego spoczywa na każdym przedsiębiorcy świadczącym usługi budowlane na terenie Niemiec. Dotyczy on podmiotów mających siedzibę w Niemczech, jak i podmiotów zagranicznych.

Ustawodawca niemiecki przyjął, iż osoba, która wystawia rachunek za usługę bez jej świadczenia, jest uznawana za wykonawcę. Tym samym, obowiązek podatkowy spoczywa również na głównym wykonawcy, który nie wykonuje usługi budowlanej samodzielnie, lecz zleca jej wykonanie podwykonawcom.

Jeżeli usługi budowlane wykonywane są poza terenem Niemiec, obowiązek zapłaty niemieckiego podatku budowlanego nie powstanie. Nie powstanie on także w przypadku gdy odbiorcą usługi jest osoba fizyczna. Obowiązek zapłaty podatku budowlanego nie powstanie również gdy wartość usługi w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty:

  • 15 000 EUR – jeżeli odbiorca usługi jest wynajmującym i nie prowadzi innej działalności gospodarczej;
  • 5 000 EUR – w pozostałych przypadkach.

Do zapłaty podatku nie są zobowiązane również podmioty, które uzyskały zwolnienie z zapłaty podatku – Freistellungsbescheinigung.

3. Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen, w skrócie Freistellung, to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy, służące zwolnieniu usług świadczonych przez podmiot wskazany w tym dokumencie z podatku budowlanego. Przedsiębiorca, który uzyskał zaświadczenie, powinien zatem otrzymać całość należnego mu wynagrodzenia, a nie jego 85%. W tym celu zwolniony przedsiębiorca powinien przedstawić swojemu zleceniodawcy zaświadczenie. Jeżeli tego nie zrobi, zleceniodawca wypłaci mu wynagrodzenie pomniejszone o 15%, tj. o podatek budowlany.

4. Jak uzyskać Freistellung?

W celu uzyskania Freistellung przedsiębiorca powinien złożyć pisemny wniosek we właściwym urzędzie skarbowym. Przedsiębiorcy z terytorium RP wniosek powinni kierować do:

  • Urzędu Skarbowego w Hameln (niem. Finanzamt Hameln) – jeżeli nazwa przedsiębiorcy zaczyna się na litery od A do G;
  • Urzędu Skarbowego w Oranienburg (niem. Finanzamt Oranienburg) – jeżeli nazwa przedsiębiorcy zaczyna się na litery od H do L;
  • Urzędu Skarbowego w Cottbus (niem. Finanzamt Cottbus) – jeżeli nazwa przedsiębiorcy zaczyna się na litery od M do R;
  • Urzędu Skarbowego w Nördlingen z placówką w Donauwörth (niem. Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth) – jeżeli nazwa przedsiębiorcy zaczyna się na litery od S do Ź.

Zaświadczenie jest wydawane pod warunkiem, że wnioskodawca udowodni, że nie istnieją żadne roszczenia podatkowe, które należy zabezpieczyć. W tym celu należy przedłożyć szereg dokumentów. Powinno z nich wynikać m.in., iż wnioskodawca wypełnił wszystkie swoje obowiązki podatkowe na terenie Niemiec zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwolnienie można uzyskać również w sytuacji gdy zainteresowany zwolnieniem z podatku budowlanego wykaże, iż nie ma do zapłacenia w Niemczech żadnych podatków związanych z prowadzeniem działalności (np. prowadzi działalność krótkoterminową).

Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o Freistellung jest podmiotem zagranicznym, do wniosku powinien załączyć również certyfikat rezydencji.

Wniosek rozpatrywany jest zazwyczaj w ciągu ok. 2 miesięcy.

Freistellung wydawany jest na czas określony – pierwszy na okres 3 miesięcy. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, kolejny wydawany jest najczęściej na 1 rok. Można ubiegać się o przedłużenie ważności zwolnienia. Procedura ta jest jednak dość skomplikowana i wymaga przedstawienia szeregu dokumentów. W jej trakcie niemiecki urząd skarbowy bada w szczególności: jak długo wnioskodawca świadczy usługi budowlane w jednym miejscu, jak długo pracownicy wnioskodawcy świadczyli pracę na terenie Niemiec. Urząd weryfikuje także możliwość zaistnienia obowiązku podatkowego na terenie Niemiec.

5. Zwrot podatku

Może się zdarzyć, iż zleceniodawca potrąci z należnego wykonawcy wynagrodzenia podatek budowlany, mimo że wykonawca posiada Freistellung (najczęściej z winy wykonawcy, który nie przedłożył wymaganego zwolnienia). W takim przypadku należy wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot podatku. Wniosek składa się na urzędowym formularzu i załącza do niego niezbędne dokumenty.

Wniosek należy złożyć do końca drugiego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Zwrot pobranego podatku budowlanego nastąpi, jeżeli podmiot występujący o zwrot nie posiada żadnych zaległości podatkowych na terenie Niemiec.

6. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français