Z dniem 1 lipca 2023 r. we Francji zaczęły obowiązywać przepisy zmieniające wzór paska płac. Do paska płac wprowadzono nową pozycję: „kwota socjalna netto”. Pozornie wydaje się, iż przedmiotowa zmiana nie jest drastyczna. Jednakże w rzeczywistości zmiana ma ona ogromne znaczenie. Dlaczego? Wyjaśnimy to w dalszej części artykułu.

1. Nowa pozycja na pasku płac

Na mocy rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. ustalające brzmienie, porządek i grupowanie informacji widniejących na odcinku wypłaty, o którym mowa w art. R. 3243-2 Kodeksu pracy, z dniem 1 lipca 2023 r. zmianie uległ wzór paska płac. Została do niego dodana nowa pozycja: „kwota socjalna netto”. Nowa pozycja na pasku płac wyglądać będzie następująco:

Wersja polskojęzyczna:

Wersja francuskojęzyczna:

Pozycja „kwota socjalna netto” będzie musiała znaleźć się na wszystkich paskach płac wydanych po 1 lipca 2023 r. Paski dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia, a wydane po tej dacie, również będą musiały zawierać informacje o „kwocie socjalnej netto” odpowiadającej okresowi wypłat.

Nowe przepisy mają zastosowanie na terytorium metropolitalnym oraz na terytoriach zamorskich, na których kodeks pracy stosuje się, tj.: Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Majotta, Reunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin i Saint-Pierre-et-Miquelon. „Kwoty socjalnej netto” nie trzeba wskazywać na paskach płac pracowników zatrudnionych w Polinezji Francuskiej, Wallis i Futunie, na Francuskich Terytoriach Południowych i Antarktycznych oraz na Nowej Kaledonii, a także w księstwach Monako i Andory.

2. Co to jest: „Kwota socjalna netto”?

„Kwota socjalna netto” odpowiada dochodowi netto po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Inaczej mówiąc, na „kwotę socjalną netto” składają się wszystkie kwoty związane z wynagrodzeniem i dochodem zastępczym wypłacane pracownikom przez pracodawcę (np. wynagrodzenia, premie, świadczenia rzeczowe, wynagrodzenia za nadgodziny, odprawy itp.) pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne.

Obowiązek wskazania na pasku płac „kwoty socjalnej netto” spoczywa na wszystkich pracodawcach z sektora prywatnego. Pozycja ta powinna się znaleźć na paskach wszystkich pracowników, niezależnie od ich kategorii społeczno-zawodowej.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż od 1 stycznia 2024 r. „kwota socjalna netto” będzie musiała być wpisana do imiennej deklaracji społecznej (DSN) i będzie podlegać kontroli spójności przez Urssaf.

3. Praktyczne znaczenie „kwoty socjalnej netto”

Wyszczególnienie „kwoty socjalnej netto” na pasku płac ułatwi dochodzenie świadczeń socjalnych w CAF lub MSA. Kwota socjalna netto odpowiada bowiem kwocie dochodu branego pod uwagę przy obliczaniu niektórych świadczeń społecznych, takich jak premia za pracę lub RSA. Dzięki wskazaniu tej kwoty na pasku płac, pracownik nie będzie musiał samodzielne obliczać dochodu „netto”, który ma być zadeklarowany we wniosku o świadczenie socjalne. W ten sposób zmniejszy się ryzyko błędu we wskazanej we wniosku kwocie dochodów.

4. Inne zmiany na pasku płac

Wprowadzenie pozycji „kwota socjalna netto” nie stanowi jedynej zmiany na pasku płac. Ustawodawca francuski wprowadził jeszcze kilka zmian. Istotne novum stanowi oddzielenie na pasku płac obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i składek, które są odejmowane od wynagrodzenia brutto w celu obliczenia „społecznego” dochodu netto, od składek na systemy fakultatywne oraz innych potrąceń lub płatności. Dodatkowo ustawodawca francuski usystematyzował opisy niektórych świadczeń, zwrotów lub potrąceń. Zmiana ta pozwoli pracownikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób wyliczone jest należne im wynagrodzenie netto. Kolejną nowość stanowi wprowadzenie wymogu, aby nagłówki na pasku płac były bardziej czytelne i hierarchiczne. Ponadto z paska płac zostały usunięte niektóre informacje, które nie miały wpływu na prawa pracowników i których kalkulacja była złożona, np. łączna kwota obniżek składek płaconych przez pracodawców.

5. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français