Prawo niemieckie przewiduje wypłatę zasiłku rodzinnego na dzieci, tzw. Kindergeld. Skorzystać z niego mogą nie tylko obywatele Niemiec. Wystąpić o niego mogą również osoby posiadające obywatelstwo innego państwa, a więc także obywatele Polski. W niniejszej publikacji przybliżymy Państwu, czym jest Kindergled.

1. Co to jest Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek rodzinny przyznawany w Niemczech na dzieci. Celem przedmiotowego świadczenia jest zagwarantowanie środków finansowych niezbędnych do wychowania dzieci.

Instytucją odpowiedzialną za rozpoznawanie wniosków o wypłatę zasiłku i jego wypłatę jest Kasa Świadczeń Rodzinnych – Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (w skrócie: Familienkasse).

2. Kto może złożyć wniosek o Kindergeld?

Z wnioskiem o wypłatę Kindergeld mogą wystąpić osoby, które w Niemczech płacą podatki. Są to m.in.:

  • osoby zatrudnione w Niemczech na podstawie umowy o pracę;
  • osoby oddelegowane do pracy do Niemiec przez polskiego pracodawcę, za które pracodawca odprowadza podatek w Niemczech;
  • osoby prowadzące niemiecką działalność gospodarczą – gewerbe.

Przepisy wymagają również, aby osoba występująca o Kindergeld pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z dziećmi, na które ma zostać przyznane świadczenie.

3. Na jakie dzieci przysługuje Kindergeld?

Kindergeld wypłacany jest na dzieci własne (leibliche Kinder) oraz przysposobione (adoptierte Kinder). Przysługuje on również na dzieci przyjęte przez wnioskodawcę do gospodarstwa domowego, a więc na dzieci małżonka, dzieci formalnego partnera, dzieci przybrane (die Pflegekinder), wnuki. Przy czym, iż w takim wypadku podstawowym kryterium oceny uprawnienia do zasiłku jest wspólny meldunek dziecka oraz wnioskodawcy.

Co do zasady, zasiłek wypłacany jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wypłata świadczenia może jednak zostać przedłużona. Jeżeli dziecko kontynuuję naukę, podjęło studia lub kształci się zawodowo, zasiłek będzie wypłacany do ukończenia przez nie 25 roku życia. Zasiłek wypłacany jest również w okresie przerwy pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia. Przerwa nie może przekraczać 4 miesięcy. Przedłużenie wypłaty zasiłku może również nastąpić do ukończenia przez dziecko 21 roku. Ma to miejsce w przypadku gdy dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna lub jest niepełnoprawne.

4. Wypłata i wysokość Kindergeld

Kindergeld wypłacany jest co miesiąc. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo. Prawo do niego wygasa z chwilą ustania prawa do świadczeń.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż można ubiegać się o wypłatę Kindergeld za okres poprzedzający złożenie wniosku o wypłatę Kindergeld. Wnioskodawca może wystąpić o wypłatę świadczenia za 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Od 2023 r. Kindergeld będzie wypłacany w równej wysokości na każde z dzieci. Świadczenie wynosić będzie 250,00 euro miesięcznie.

Na wysokość świadczenia nie ma wpływu kwota uzyskiwanych przez opiekunów dochodów.

Wysokość Kindergeld ulega obniżeniu, jeżeli wnioskodawca w Polsce pobiera świadczenie 500+ na dzieci objęte wnioskiem. W takim przypadku wysokość Kindergeld ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 500 PLN.

5. Jak uzyskać świadczenie?

Jak już wcześniej wskazano, Kindergeld wypłacany jest na podstawie wniosku zainteresowanej osoby. Do wniosku należy załączyć szereg dokumentów. Rodzaj załączników jest uzależniony od posiadanego przez wnioskodawcę tytułu do odprowadzania podatków na terenie Niemiec. Przykładowo:

  • osoba zatrudniona w Niemczech na podstawie umowy o pracę – załącza m.in. kopię zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung) za pracę wnioskodawcy w Niemczech;
  • osoba oddelegowana do pracy do Niemiec przez polskiego pracodawcę – załącza m.in. kopię zaświadczenia A1, kopię aneksu eksportowego;
  • osoba prowadząca niemiecką działalność gospodarczą – przedstawia m.in. kopię zaświadczenia o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, kopię rozliczenia zysków i strat (Einnahmen-Überschuss-Rechnung, EÜR).

6. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français