W Niemczech podatnicy podzieleni są na klasy podatkowe. Przynależność do danej klasy podatkowej ma wpływ na wysokość podatku dochodowego. Warto zatem dowiedzieć się, czym są klasy podatkowe.

1. Co to są klasy podatkowe?

Klasy podatkowe, czyli Steuerklasse, to system rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący w Niemczech. Przynależność do danej klasy podatkowej decyduje o wysokości podatku od należnego podatnikowi wynagrodzenia. Zakwalifikowanie do klasy podatkowej wpływa również na wysokość m.in. zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku na utrzymanie, zasiłku chorobowego, kindergeld.

Informację, do której klasy podatkowej podatnik należy, można uzyskać w Finanzamt (Urząd Skarbowy). Podatnik może bowiem wystąpić do Urzędu o wydanie zaświadczenia o przynależności do danej klasy podatkowej. Dane o przynależności do klasy podatkowej znajdują się również w elektronicznej karcie podatkowej, tzw. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM).

2. Jakie są klasy podatkowe?

Niemiecki system podatkowy wyróżnia 6 klas podatkowych. O przynależności do danej klasy podatkowej decyduje stan cywilny i rodzinny podatnika.

Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej z klas:

Numer klasyZasady przynależności do danej klasy podatkowej
1.• osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe,
• osoby nie pozostające w związku małżeńskim,
• osoby rozwiedzione,
• osoby pozostające w separacji,
• osoby, które owdowiały co najmniej dwa lata temu,
• osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech,
• osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonek mieszka poza UE

Osoby przyjeżdzające do Niemiec do pracy automatycznie przydzielani są do 1. klasy podatkowej.
2.• osoby samotnie wychowujące dzieci, na które otrzymują zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku, ze względu na posiadanie dzieci

Warunkiem zakwalifikowania do tej klasy podatkowej jest pozostawanie przez podatnika we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem.
3.• osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonek jest bezrobotny,
• osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonek jest zaliczany do 5. klasy podatkowej,
• osoby owdowiałe – do roku od śmierci małżonka
4.• małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej (zostali przypisani do tej klasy automatycznie po zawarciu małżeństwa),
• małżeństwa, w których oboje małżonkowie pracują i uzyskują zarobki w podobnej wysokości
5.• osoby pozostające w związku małżeńskim, ale wysokość uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia różni się

Do 5 klasy podatkowej kwalifikowany jest małżonek, którego dochody są niższe.
6.• osoby, które otrzymują wynagrodzenie od więcej niż jednego pracodawcy.

Na przynależność 6 klasy podatkowej nie ma wpływu posiadanie dzieci, a także pozostawanie w związku małżeńskim. Podatnik należący do tej klasy nie może skorzystać z odliczeń od podatku.

3. Zmiana klasy podatkowej

W związku ze zmianą sytuacji życiowej (np. zawarciem małżeństwa, separacją, rozwodem, śmiercią współmałżonka, narodzinami dziecka, nad którym podatnik sprawuje wyłączną opiekę), zmianie powinna ulec klasa podatkowa, do której podatnik należy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w przypadku zawarcia małżeństwa Finanzamt automatycznie zmienia klasę podatkową na 4. Podatnik może jednak wystąpić w wnioskiem o zmianę tej klasy na 3. lub 5.

Zmiany klasy podatkowej dokonuje Finanzamt. W tym celu należy złożyć w Urzędzie wypełniony formularz wniosku o zmianę klasy podatkowej. Wniosek może zostać złożony do 30 listopada każdego roku, dla którego obowiązuje klasa podatkowa.

Małżeństwa mogą dokonać zmiany klasy podatkowej wyłącznie wspólnie.

Co do zasady, zmiana klasy podatkowej może zostać dokonana dwa razy w ciągu roku. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest częstsza zmiany klasy podatkowej.

Z uwagi na możliwość zmiany klasy podatkowej, niemieccy pracodawcy co miesiąc pobierają z Finanzamt aktualne informacje o przynależności pracowników do klas podatkowych. Pozwala im to na policzenie podatku od wynagrodzenia pracowników w prawidłowy sposób.

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français