Niemiecki rynek pracy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników tymczasowych. W związku z tym wiele agencji pracy tymczasowej z Polski decyduje się na rozpoczęcie współpracy z pracodawcami użytkownikami z RFN. Jednakże nim zaczną wysyłać pracowników do pracy za zachodnią stronę Odry, powinni dopełnić licznych formalności. Jedną z nich jest uzyskanie zezwolenia na użyczenie pracowników na terenie Niemiec.

1. Zezwolenie na użyczenie pracowników – podstawa prawna

Agencja pracy tymczasowej, która chce rozpocząć wysyłanie pracowników tymczasowych do pracodawców użytkowników w RFN, winna spełniać wymogi określone zarówno przez prawo polskie, jak i niemieckie. W Polsce aktem prawnym określającym warunki, jakie powinna spełniać agencja pracy tymczasowej, jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 z późń. zm). W Niemczech zasady funkcjonowania agencji pracy tymczasowych określa ustawa o użyczaniu pracowników – Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG), zwana dalej ArbÜG. Wymóg uzyskania zezwolenia na użyczanie pracowników na terenie Niemiec statuuje § 1 ust. 1 ArbÜG. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż pracodawcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej chcą udostępniać pracodawcom użytkownikom pracowników tymczasowych do wykonywania pracy, winni posiadać stosowne zezwolenie.

2. Zasady, które mają zastosowanie do podmiotów zagranicznych, które ubiegają się o zezwolenie

W myśl § 3 ust. 4 ArbÜG obywatele państw członkowskich UE, a także spółki i osoby prawne zarejestrowane zgodnie z prawem państw członkowskich UE i mające tam swoją siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności mogą ubiegać się o zezwolenie na użyczanie pracowników na terenie Niemiec na takich samych warunkach jak obywatele niemieccy. Oznacza to, iż do polskiej agencji pracy tymczasowej, która chce wystąpić o zezwolenie na użyczanie pracowników na terenie Niemiec, zastosowanie będą miały te same przepisy prawa, które mają zastosowanie do podmiotów niemieckich.

3. Gdzie należy kierować wniosek o wydanie zezwolenia na użyczanie pracowników na terenie Niemiec?

Agencje pracy tymczasowej z Polski wniosek o wydanie zezwolenia na użyczanie pracowników na terenie Niemiec winny kierować do Federalnej Dyrekcji Regionalnej Agentury Pracy w Dusseldorfie – Bundesagentur fur Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen.

Zaznaczyć należy, iż właściwość miejscowa organu, do którego powinien być kierowany wniosek o wydanie zezwolenia na użyczanie pracowników w Niemczech, jest niezależna od tego, do których landów wnioskodawca planuje kierować pracowników tymczasowych. Ustawodawca niemiecki właściwość dyrekcji regionalnych do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku uzależnił od państwa, z którego pochodzi podmiot występujący z wnioskiem.

4. Wniosek

Zezwolenie wydawane jest na wniosek. Ma on formę urzędowego formularza.

Do wniosku załączyć należy następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia w Polsce;
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od formy prawnej agencji pracy tymczasowej występującej z wnioskiem;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłaceniu składek;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
 • potwierdzenie posiadania środków pieniężnych w kwocie 10 000,00 euro – Agencja pracy tymczasowej występująca z wnioskiem po raz pierwszy powinna dysponować zabezpieczeniem finansowym w kwocie 10 000,00 euro. Agencja, która występuje o przedłużenie zezwolenia, winna posiadać środki finansowe w kwocie 2 000,00 EUR na każdego pracownika tymczasowego delegowanego do Niemiec, ale nie najmniej niż 10 000,00 euro. Dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich środków pieniężnych jest wyciąg z rachunku bankowego lub promesa bankowa;
 • wzór umowy zawieranej z pracownikiem tymczasowym;
 • wzór umowy zawieranej z pracodawcą użytkownikiem;
 • zgoda na wgląd do dokumentów firmowych;
 • zgoda na weryfikowanie informacji w Urzędzie Skarbowym.

Wszystkie załączone do wniosku dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język niemiecki, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek może zostać wysłany zarówno tradycyjną pocztą, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Opłata od wniosku

W dniu 1 października 2021 r. zaczął obowiązywać nowy taryfikator opłat od wniosku o wydanie zezwolenia na użyczenie pracowników na terenie Niemiec. Wysokość opłaty została uzależniona od nakładów pracy związanych z rozpoznaniem wniosku. Dotychczas kwota opłaty była uzależniona wyłącznie od tego, czy wniosek dotyczył zezwolenia na czas określony, czy nieokreślony.

Obecnie opłaty wynoszą:

 • 377,00 euro – opłata od pierwszego wniosku;
 • 218,00 euro – opłata od wniosku o przedłużenie pozwolenia na czas określony, bez przeprowadzenia kontroli;
 • 2 060,00 euro – wniosek o przedłużenie pozwolenia na czas nieokreślony, z kontrolą standardową;
 • 1 316,00 euro – wniosek o przedłużenie pozwolenia na czas nieokreślony, z kontrolą ograniczoną (Kontrola ograniczona stosowana jest w szczególnych przypadkach np. nieduża liczba przekazanych do Niemiec pracowników tymczasowych).

6. Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie

Co do zasady, zezwolenie wydawane jest na czas określony wynoszący jeden rok. Jednakże, może ono zostać wydane na czas nieokreślony. Nastąpi to w przypadku gdy agencja pracy tymczasowej otrzymywała zezwolenie na użyczanie pracowników na terenie Niemiec przez trzy kolejne lata, poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na czas nieokreślony (§ 2 ust. 4, 5 ArbÜG).

Wniosek o przedłużenie zezwolenia winien zostać złożony nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem roku, na który wydano zezwolenie. Zezwolenie zostaje przedłużone na okres kolejnego roku, w przypadku gdy organ wydający zezwolenie nie odmówi przedłużenia przed końcem roku. W razie odmowy przedłużenia, zgoda na realizację zawartych już umów na wysyłanie pracowników tymczasowych obowiązuje jako kontynuacja, ale nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy (§ 2 ust. 4, 5 ArbÜG).

7. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français