Zawierając umowę zlecenia z cudzoziemcem należy pamiętać, iż nie zawsze mają do niej zastosowanie zasady ogólne określone w przepisach prawa polskiego. W pewnych przypadkach należy zastosować ryczałt podatkowy, a niekiedy będą one opodatkowane w państwie, z którego pochodzi cudzoziemiec. Poniżej postaramy się przedstawić Państwu zasady opodatkowania umów zlecenia zawieranych z cudzoziemcami.

1. Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia a rezydencja podatkowa

W celu rozliczenia podatku od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez cudzoziemca-zleceniobiorcę koniecznym jest ustalenie rezydencji podatkowej wykonującego zlecenie. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, w odniesieniu m.in. do przychodów osiąganych przez cudzoziemców z tytułu umowy zlecenia zastosowanie znajdują postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Ze wskazanego przepisu wynika, iż zleceniodawca może opodatkować umowę zlecenia zawartą z cudzoziemcem – zleceniobiorcą według reguł wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez RP z państwem, z którego pochodzi zleceniobiorca dopiero po uzyskaniu zagranicznego certyfikatu rezydencji od cudzoziemca. Zgodnie z treścią art. 5a ust. 21 ustawy certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj przyjęte jest rozwiązanie, w myśl którego osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie, która osiąga dochody z wykonywania na terytorium drugiego państwa wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, chyba że osoba ta posiada w drugim państwie stałą placówkę dla wykonywania swej działalności. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada stałą placówkę w drugim kraju, dochód może być opodatkowany w tym kraju, ale tylko w takim zakresie, w jakim dochód może być przypisany tej placówce.

Powyższe oznacza, iż jeżeli wynika to z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i cudzoziemiec przedstawił certyfikat rezydencji, polski zleceniodawca nie musi pobierać podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

2. Opodatkowanie umów zlecenia zawartych z cudzoziemcami na zasadach ogólnych

Sposób poboru podatku od przychodów zleceniobiorcy – cudzoziemca, który nie przedstawił zagranicznego certyfikatu rezydencji jest uzależniony od tego, czy w Polsce znajduje się jego ośrodek interesów życiowych i długości przebywania na terytorium naszego państwa. W przypadku gdy cudzoziemiec ma na terytorium Polski centrum interesów życiowych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni, tzn. ma w Polsce rezydencje podatkową, zleceniodawca na obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia tego zleceniobiorcy na zasadach ogólnych. Musi on także przygotować za okres, przez który od wynagrodzenia obcokrajowca pobierane były zaliczki na podatek dochodowy, deklarację PIT-4R i informację PIT-11.

3. Ryczałt

Jeżeli cudzoziemiec – zleceniobiorca nie ma w Polsce centrum interesów życiowych i przebywa na terytorium naszego kraju przez okres krótszy niż 183 dni w roku podatkowym zastosowanie ma art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przepis ten stanowi: Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów: z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Zleceniodawca powinien zatem pobrać od wynagrodzenia zleceniobiorcy – cudzoziemca zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu. Co więcej, na zleceniodawcy ciąży powinność przygotowania za okres, przez który od wynagrodzenia zleceniobiorcy – cudzoziemca pobierany był ryczałt, deklarację PIT-8AR oraz roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym IFT-1/IFT-1R.

Zaznaczyć należy, iż zleceniodawca powinien pobierać zryczałtowany podatek od wynagrodzenia cudzoziemca – zleceniobiorcy, nie mającego w Polsce centrum interesów życiowych, wyłącznie do 183 dnia pobytu na terytorium RP w roku podatkowym. Po przekroczeniu 183 dni pobytu podatek powinien być pobierany według zasad ogólnych. Co więcej, za okres do 183 dnia pobytu zleceniodawca będzie musiał przygotować deklarację PIT-8AR oraz IFT-1/IFT-1R, a za okres powyżej 183 dnia deklarację PIT-4R i informację PIT-11.

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français