Polski rezydent podatkowy ma obowiązek rozliczyć się w Polsce od całości swoich dochodów/przychodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Oznacza to, iż w zeznaniu rocznym podatnik powinien uwzględnić również dochody/przychody uzyskane za granicą. Pomocny przy realizacji tego obowiązku będzie załącznik PIT/ZG „Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku za rok podatkowy”.

1. Kiedy powstaje powinność złożenia PIT/ZG?

Obowiązek złożenia PIT/ZG uzależniony jest od dwóch czynników: kraju uzyskania dochodu oraz osiągnięcia przez podatnika dochodów w Polsce.

Podatnik powinien ustalić, czy kraj, w którym uzyskał dochód, zawarł z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania przewiduje ta umowa: metodę wyłączenia z progresją, czy proporcjonalnego odliczenia. Metoda wyłączenia z progresją wymaga zsumowania dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą. Od sumy tych dochodów ustala się stopę procentową podatku. Stopa ta ma zastosowanie wyłącznie do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na odjęciu od podatku obliczonego od sumy dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą podatku zapłaconego za granicą. Odliczenie jest limitowane. Nie może ono być większe niż ta część podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Obowiązek złożenia PIT/ZG powstaje w przypadku gdy do opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją i równocześnie podatnik uzyskał dochód w Polsce. Jeżeli podatnik nie uzyskałby dochodów w Polsce, obowiązek złożenia PIT/ZG nie powstanie.

W sytuacji gdy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania do dochodów uzyskanych za granicą zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia, podatnik zawsze jest obowiązany złożyć PIT/ZG. Istnieje on także, gdy podatnik nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów.

2. Załącznik nie osobna deklaracja

PIT/ZG nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Jest to załącznik do deklaracji podatkowych. Przy czym załącza się go do ściśle określonych rodzajów deklaracji:

 • PIT-36 – przedmiotowa deklaracja pozwala na rozliczenie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej uzyskiwanych m.in. przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • PIT-36S – deklarację tę składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku;
 • PIT-36L – ten rodzaj deklaracji przeznaczony jest dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym;
 • PIT-36LS – z deklaracji powinni skorzystać podatnicy będących przedsiębiorstwem w spadku, których działalność gospodarcza została opodatkowana podatkiem liniowym;
 • PIT-38 – deklarację tę składają podatnicy, którzy
  • uzyskali przychody:
   • z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów (akcji) w spółkach, w tym ogółu praw i obowiązków w spółce niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem podatku dochodowego, albo udziałów w spółdzielni,
   • z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny,
   • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych,
  • uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.
 • PIT-39 – przedmiotowa deklaracja przeznaczona jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Załącznik PIT/ZG należy dołączyć do deklaracji podatkowej za rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał dochody za granicą. Dokumenty należy przekazać do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie.

3. Odrębne załączniki

Podatnik jest zobowiązany do złożenia osobnego załącznika PIT/ZG dla każdego państwa, w którym uzyskał dochód. Przykładowo: jeżeli oprócz dochodów w Polsce podatnik uzyskał dochody w Niemczech i we Francji, powinien wypełnić i złożyć odrębny załącznik dla dochodów uzyskanych we Francji oraz odrębny załącznik dla dochodów uzyskanych w Niemczech.

Również małżonkowie składają odrębne załączniki PIT/ZG. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy małżonkowie rozliczają się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem.

4. Wypełnienie załącznika PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG dzieli się na kilka części. Każda z nich obejmuje innego rodzaju informacje:

 • Część A: wpisuje się do niej dane identyfikacyjne podatnika – nazwisko, pierwsze imię oraz jego datę urodzenia;
 • Część B: w tej części wskazuje się państwo uzyskania dochodu/przychodu oraz kod tego państwa (dwuliterowy kod państwa);
 • Część C.1 – tę cześć formularza wypełnia osoba składająca PIT36 lub PIT36S
  Część C.1 ma formę tabeli. Wiersze tabeli wskazują źródła przychodów, a kolumny rodzaje informacji niezbędnych do rozliczenia podatku:
  • w kolumnie B wskazuje się przychód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późń. zm.), tj. przychód osiągnięty w państwie, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie metody wyłączenia z progresją;
  • w kolumnie C należy podać dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy, czyli dochód uzyskany w państwie, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zakłada rozliczenie metodą wyłączenia z progresją;
  • w kolumnie D podaje się dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, chodzi zatem o dochody uzyskane w państwach, z którymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia;
  • w kolumnie E należy wpisać podatek zapłacony za granicą od dochodów, do których zastosowanie miała metoda proporcjonalnego odliczenia;
 • Część C.2 – wypełnia ją podatnik rozliczający się za pomocą PIT-36L lub PIT-36LS
 • Część C.3 – powinna uzupełnić ją osoba, która rozlicza się na PIT-38
 • Część C.4 – obejmuje informacje o dochodach i podatku rozliczanym w zeznaniu podatkowym PIT-39.

5. Jak przeliczyć dochody i podatki uzyskane za granicą na złotówki?

Do załącznika PIT/ZG nie można wpisać przychodów/dochodów w walucie obowiązującej w kraju, w którym zostały uzyskane. Kwoty trzeba przeliczyć na złotówki. Przeliczenie powinno nastąpić wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy).

Na złotówki powinna zostać również przeliczona wartość podatków zapłaconych za granicą. Przeliczenie na złote powinno nastąpić według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku (art. 11a ust. 3 ustawy).

6. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français