Bardzo często osoby rozpoczynające pracę w Niemczech są zdziwione, iż do rozliczania ich czasu pracy wykorzystywane jest Zeitkonto. Prawo polskie nie przewiduje bowiem takiego rozwiązania. Z tego powodu zachęcamy do lektury naszego artykułu. Wyjaśniamy w nim, czym jest Zeitkonto.

1. Co to jest Zeitkonto?

Zeitkonto to skrót od niemieckiej nazwy Arbeitszeitkonto. Termin ten tłumaczy się na język polski jako konto czasu pracy. Nazwa ta jest uzasadniona. Konto czasu pracy działa podobnie jak konto bankowe. Dla każdego pracownika tworzone jest indywidualne konto, na którym rejestrowane są przepracowane przez pracownika godziny nadliczbowe. Jeżeli w danym miesiącu pracownik przepracował mniej godzin niż wynika z normy czasu pracy, godziny zgromadzone na koncie czasu pracy zostaną wykorzystywane są do pokrycia brakujących godzin. Godziny zgromadzone na Zeitkoncie mogą również zostać wykorzystane przez pracownika jako dni wolne.

Konta czasu pracy są bardzo popularne w Niemczech, zwłaszcza wśród agencji pracy tymczasowych. Zeitkonto pozwala bowiem na elastyczne kształtowanie czasu pracy. Pracodawca zyskuje bowiem narzędzie pozwalające mu na wyrównywania wahań w obciążeniu pracowników pracą. W miesiącach, w których jest mniejsze zapotrzebowanie na pracę, niewypracowane godziny uzupełniane są z Zeitkonta, na którym zgromadzono godziny nadliczbowe wypracowane w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pracę.

Co więcej, Zeitkonto zapewnia pracownikom wynagrodzenia w stałej kwocie. Dzięki niemu pracownik otrzymuje wynagrodzenie na podobnym poziomie, mimo że nie zawsze wypracuje pełną normę czasu pracy.

2. Rodzaje kont czasu pracy

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje kont czasu pracy:

  • konto krótkoterminowe,
  • konto długoterminowe.

Konto krótkoterminowe jest tworzone na ściśle określony okres, z upływem którego powinno dojść do jego wyzerowania. Co do zasady, okres ten wynosi rok. Jednakże przepisy wewnątrzzakładowe mogą ten okres skrócić np. do pół roku. Niniejszy artykuł odnosi się do konta krótkoterminowego.

Konto długoterminowe (Langzeitkonto) tworzone są na okres przekraczający 12 miesięcy. Z tego powodu bardzo często konta te określane są dożywotnimi. Godziny zgromadzone na koncie długoterminowym wykorzystywane są przez pracowników zazwyczaj w celu przedłużenia urlopów związanych z rodzicielstwem albo wcześniejszego przejścia na emeryturę.

3. Wypłata godzin z Zeitkonta

Jak wskazano już wcześniej, z upływem ustalonego okresu czasu konto czasu pracy krótkoterminowe winno zostać wyzerowane. W związku z tym, po upływie tego okresu nadgodziny zgromadzone na Zeitkoncie, które nie zostały wykorzystane do pokrycia niedogodzin, winny zostać wypłacone pracownikom wraz z wynagrodzeniem.

Wypłata godzin z Zeitkonta winna również nastąpić w przypadku przekroczenia ustalonego limitu godzin zgromadzonych na koncie. Zazwyczaj limit ten wynosi 150 godzin. W takim przypadku, pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za wszystkie godziny zgromadzone na Zeitkoncie. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, ile godzin w danym miesiącu przepracował pracownik.

Godziny zgromadzone na koncie czasu pracy są również wypłacane w razie rozwiązania stosunku pracy. Pracownik winien otrzymać wypłatę wraz z ostatnią wypłatą.

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français