Podobnie jak w innych Państwach UE, również w Czechach istnieje obowiązek zgłaszania do odpowiedniego organu delegowania pracowników. Przedmiotowy obowiązek stanowi realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”).

Sprawdźmy, jak w Czechach wygląda realizacja obowiązku informacyjnego.

1. Obowiązek notyfikacji

Obowiązek zgłoszenia delegowania pracowników do Czech statuuje § 87 ustawy o zatrudnieniu. Przepis ten nakłada na pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE obowiązek poinformowania właściwego regionalnego oddziału Urzędu Pracy Republiki Czeskiej o wykonywaniu pracy na terytorium Czech przez pracowników delegowanych przez tego pracodawcę.

Pracodawca musi wywiązać się z przedmiotowego obowiązku niezależnie od długości okresu, na który delegowany jest pracownik.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić zarówno o rozpoczęciu pracy, jak i o jej zakończeniu. Zawiadomienie o rozpoczęciu pracy winno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy na terytorium Czech przez pracownika. Natomiast zawiadomienie o zakończeniu świadczenia pracy na terytorium Czech powinno nastąpić w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia delegowania. Obowiązek poinformowania o zakończeniu delegowania nie powstaje w przypadku gdy praca zakończyła się dniu pierwotnie wskazanym przez pracodawcę w zawiadomieniu.

Jeżeli okres delegowania do Czech ma przekraczać 12 miesięcy, pracodawca powinien zawiadomić o tym regionalny oddział Urzędu Pracy Republiki Czeskiej. Zawiadomienie należy złożyć przed upływem okresu 12 miesięcy. Powinno ono zawierać określenie powodów, dla których okres pracy w Czechach przekracza rok.

2. Forma zgłoszenia

Z dyspozycji § 87 ustawy o zatrudnieniu wynika, iż informacja o delegowaniu powinna zostać przekazana na piśmie. Zgłoszenia nie można dokonać za pomocą specjalnego, dedykowanego portalu internetowego.

Zawiadomienie o delegowaniu należy złożyć na urzędowym formularzu (Jego wzór jest dostępny na stronach Czeskiego Ministerstwa Pracy). W formularzu należy podać informacje dotyczące m.in.:

  • Pracodawcy delegującego – nazwa, adres, numer VAT, określenie osoby kontaktowej działającej w imieniu pracodawcy delegującego oraz danych do kontaktu z tą osobą;
  • Jeżeli pracodawcą delegującym jest agencja pracy tymczasowej – dane identyfikacyjne przedstawiciela agencji oraz zakres jej działania;
  • Dane kontrahenta, na rzecz którego usługa jest świadczona – adres miejsca świadczenia pracy, nazwa i siedziba kontrahenta, określenie osoby kontaktowej oraz dane do kontaktu z tą osobą;
  • Okres delegowania,
  • Sektor, w którym pracownik jest delegowany i rodzaj pracy wykonywanej przez delegowanego pracownika,
  • Dane delegowanego pracownika – imię, nazwisko, płeć, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, adres stałego pobytu, numer dokumentu podróżnego.

Formularz został skonstruowany w taki sposób, aby można było do niego wpisać tylko jednego pracownika delegowanego. W praktyce oznacza to, iż dla każdego pracownika należy wypełnić osobny formularz. Nie ma możliwości wskazania kilku pracowników delegowanych w jednym dokumencie.

Wypełniony formularz można wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Dokument powinien zostać wysłany na adres właściwego oddziału okręgowego Urzędu Pracy Republiki Czeskiej. Właściwość organu jest uzależniona od miejsca delegowania pracowników zagranicznych.

3. Sankcje

Niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny w wysokości do 100 000 CZK (art. 139 i 140 ustawy o zatrudnieniu).

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français