Jedną z formalności, jaką należy dopełnić w związku z wyjazdem pracowników do Niemiec, jest zgłoszenie delegowania do Urzędu Celnego. Niedopełnienie przedmiotowego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

1. Podstawa prawna

1.1 Przepisy unijne

Ustawodawca unijny w art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) przewidział możliwość wprowadzenia przez Państwa Członkowskie wymogów administracyjnych i środków kontroli niezbędnych do zapewnienia skutecznego monitorowania zgodności z prawem delegowania. Takim środkiem jest m.in. wymóg złożenia przez pracodawcę delegującego organom krajowym państwa oddelegowania oświadczenia zawierającego informacje umożliwiające przeprowadzenie kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Takie oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dane identyfikacyjne usługodawcy, przewidywaną liczbę pracowników delegowanych wraz z danymi umożliwiającymi ich identyfikację, dane osób do kontaktu, przewidywany czas trwania delegowania, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania, adres/adresy miejsca pracy oraz charakter usług uzasadniający delegowanie.

1.2 Przepisy niemieckie

Z możliwości wprowadzenia obowiązku zgłaszania delegowania skorzystały władze niemieckie. Obowiązek zgłoszenia delegowania do Niemieckiego Urzędu Celnego przewidują następujące akty prawne:

 • § 16 ustawy o płacy minimalnej (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) w zw. z § 2a ustawy o zwalczaniu pracy nierejestrowanej (Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz – SchwarzArbG)
  Wskazane przepisy zobowiązują do złożenia oświadczenia pracodawcę świadczącego usługi w następujących branżach:
  – budownictwo,
  – gastronomia i hotelarstwo,
  – transport pasażerski,
  – transport towarów, spedycji i logistyki,
  – handel terenowy,
  – przedsiębiorstwa leśne,
  – sprzątanie budynków,
  – montaż i demontaż instalacji na targach i wystawach,
  – mięsnej,
  – prostytucji,
  – bezpieczeństwa i ochrony.
 • § 18 ustawy o obowiązkowych warunkach pracy pracowników delegowanych za granicę i regularnie zatrudnionych w Niemczech (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (AEntG)
  Na podstawie tego przepisu, do dokonania zgłoszenia zobowiązani są przedsiębiorcy z branż:
  – gospodarka odpadami, w tym sprzątanie ulic i serwis zimowy,
  – sprzątanie budynków,
  – usługi edukacyjne i szkoleniowe według drugiej lub trzeciej księgi kodeksu socjalnego,
  – budowlana,
  – usługi opiekuńcze,
  – przemysł mięsny,
  – handel pokryciami dachowymi,
  – rzemiosło elektryczne,
  – handel rusztowaniami,
  – handel malowaniem i lakierowaniem,
  – kominiarstwo,
  – rzemiosło kamieniarskie i rzeźbiarskie.
 • § 17b Ustawa o pracy tymczasowej (Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG)
  Przepis ten statuuje obowiązek zgłoszenia delegowanych pracowników do Niemiec w każdym przypadku, bez względu na branżę.

2. Delegowanie kierowców

Od 2 lutego 2022 r. postanowienia niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) mają zastosowanie również do transportu transgranicznego. Od tej zasady są jednak wyjątki. Dotyczą one:

 • przejazdów tranzytowych;
 • transportu dwustronnego;
 • transportu kombinowanego;
 • transportu kabotażowego.

W przypadkach, w których nie mają zastosowania postanowienia ustawy o płacy minimalnej, do procedury rejestracji stosuje się art. 1 ust. 11 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Przepis ten przewiduje obowiązek zgłoszenia delegowania przez przewoźnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim właściwym organom krajowym państwa członkowskiego, do którego kierowca jest delegowany. Zgłoszenie powinno zostać dokonane najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu wielojęzycznego standardowego formularza interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

3. Forma dokonania zgłoszenia

Delegowanie pracowników do Niemiec powinno zostać zgłoszone w niemieckim urzędzie celnym – Zollamt, przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenie powinno zostać w formie elektronicznej. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://www.meldeportal-mindestlohn.de/. Zgłoszenia nie można dokonać w innej formie.

Portal zgłoszeniowy dostępny jest w językach: niemieckim, angielskim i francuskim.

4. Zgłoszenie

Korzystanie z elektronicznego portalu zgłoszeniowego wymaga utworzenia konta użytkownika. W tym celu należy podać adres e-mail, login, imię i nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres, kraj pochodzenia.

Dopiero po utworzeniu konta można zgłosić delegowanie pracowników do Niemiec.

Dokonując zgłoszenia należy podać dane dotyczące zatrudnienia tj.:

 • branże;
 • adres miejsca zatrudnienia (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość);
 • początek zatrudnienia i przewidywaną datę jego zakończenia;
 • informację o miejscu przechowywania w Niemczech dokumentacji pracowniczej (dokładny adres i imię, nazwisko lub nazwę firmy przechowywującej dokumenty);
 • dane osoby upoważnionej do kontaktów (imię i nazwisko, datę urodzenia, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość);
 • dane pełnomocnika do doręczeń (imię i nazwisko, datę urodzenia, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość);
 • dane delegowanych pracowników (imię i nazwisko, datę urodzenia, początek zatrudnienia na terenie Niemiec i przewidywaną datę zakończenia oddelegowania).

Dane pracodawcy delegującego wpisywane są do formularza zgłoszeniowego automatycznie, na podstawie informacji podanych podczas tworzenia konta.

Na końcu formularza pracodawca delegujący oświadcza, iż dotrzymuje warunki pracy obowiązujące w Niemczech.

5. Potwierdzenie zgłoszenia

Po akceptacji zgłoszenia pracodawca delegujący otrzyma potwierdzenie odbioru, które należy wydrukować i zachować na wypadek kontroli. Stanowi ono bowiem dowód potwierdzenia dokonania zgłoszenia.

6. Kary

Pracodawcy, który deleguje pracowników do Niemiec bez zgłoszenia delegowania, grozi kara grzywny w kwocie 30 000 Euro. Taka sama kara grozi za niewłaściwe, niekompletne lub w niewłaściwej formie zgłoszenie, a także za niedotrzymanie terminu złożenia informacji.

7. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français