Z dniem 1 stycznia 2023 r., nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących francuskiego podatku u źródła. Zgodnie z nowymi przepisami, w pewnych ściśle określonych przypadkach mechanizm podatku u źródła zostaje zastąpiony mechanizmem potrącenia zaliczki bezpośrednio z rachunku bankowego podatnika. W niniejszym artykule przybliżymy nową regulację prawną.

1. Czym jest francuski podatek u źródła?

Podatek u źródła (prélèvement à la source – w skrócie: PAS) stanowi we Francji metodę pobierania podatku, w ramach której jest on potrącany przez płatnika – zazwyczaj pracodawcę – przy wypłacaniu wynagrodzenia podatnikowi – przeważnie pracownikowi. Odprowadza się go od wynagrodzeń uzyskanych za działalność wykonywaną na terenie tego kraju. Tak pobrany podatek trafia do tamtejszej administracji skarbowej.

2. Kogo dokładnie dotyczy reforma podatku u źródła?

Jak zostało zaznaczone we wstępie, opisany powyżej mechanizm podatku u źródła uległ modyfikacji wraz z początkiem 2023 r. Zmiana ta nie objęła jednak wszystkich pracowników i pracodawców. Konieczność przejścia z dotychczasowego mechanizmu podatku u źródła na system zaliczek odnosi się bowiem do wynagrodzeń pochodzących z Francji i tam też podlegających opodatkowaniu przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • pracodawcą jest przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym niż Francja państwie członkowskim UE lub w innym państwie lub terytorium, które zawarło z Francją umowę o pomocy administracyjnej na rzecz walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz konwencję o wzajemnej pomocy w sprawie odzyskiwania należności o zakresie podobnym do przewidzianego przez Dyrektywę Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Równocześnie nie może to być kraj lub terytorium odmawiające współpracy w rozumieniu art. 238-0 francuskiego kodeksu podatkowego.

    Przedmiotowe zmiany przepisów mają zatem zastosowanie do następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Niemniej w przypadku Wielkiej Brytanii zaznaczyć trzeba, że chodzi o pracowników – francuskich rezydentów podatkowych, którzy byli objęci brytyjskim systemem zabezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 2021 r. i pozostawali w nim bez przerw;
  • pracownik to francuski rezydent podatkowy, który:
    • nie jest objęty obowiązkowym francuskim systemem zabezpieczenia społecznego,
    • prowadzi działalność zarobkową w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub EOG,
    • pracuje na terenie Francji okazjonalnie, tzn. wykonuje tam nieznaczną część swojej działalności (np. w formie telepracy).

3. Zasady działania systemu zaliczek

Zagraniczni pracodawcy, którzy od 1 stycznia 2023 r. nie muszą już pobierać francuskiego podatku w formie podatku u źródła, zostali w zamian zobowiązani do corocznego zgłaszania francuskiej administracji podatkowej, przy użyciu standardowych procedur sprawozdawczych, wynagrodzeń podlegających opodatkowaniu we Francji i wypłacanych pracownikom, spełniających wskazane powyżej przesłanki. Podatek od dochodów zostanie uiszczony przez pracowników tych przedsiębiorstw w formie zaliczki. Przy czym organy skarbowe pobiorą podatek bezpośrednio z kont bankowych tych pracowników.

W związku z powyższym, pracownicy mają obowiązek wygenerować tzw. zaliczkę u źródła w swoim profilu na portalu do rozliczeń z francuskim urzędem skarbowym na stronie www.impots.gouv.fr . Dzięki temu unikną konieczności zapłaty całego podatku dochodowego za rok 2023 latem 2024 r. Aby to zrobić, należy wpierw zalogować się na własne konto („Votre espace particulier”), a następnie wejść w zakładkę „Zarządzaj moim podatkiem u źródła” („Gérer mon prélèvement à la source”) i dokonać aktualizacji odpowiednich danych (m.in. informacje związane z sytuacjami szczególnymi czy szacowane dochody). W tym samym miejscu można również, jeśli zajdzie taka potrzeba, sprawdzić lub zmienić numer konta bankowego, z którego mają być dokonane stosowne potrącenia.

Co do zasady, zaliczki pobierane są w trybie miesięcznym. Odbywa się to 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 15 wypada w sobotę, niedzielę lub święto, zaliczki pobierane są w kolejnym dniu roboczym. Istnieje jednak możliwość wybrania kwartalnych potrąceń, przypadających na 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia i 15 listopada. W takim wypadku również następuje przesunięcie terminu na kolejny dzień roboczy, jeśli 15 dzień danego miesiąca to akurat sobota, niedziela lub święto. Opcja kwartalnej zaliczki obowiązuje na cały rok i zacznie działać od 1 stycznia następnego roku, pod warunkiem że wskażemy ją przed 30 września bieżącego roku.

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français