Podczas pobytu za granicą pracownik może się rozchorować i w związku z tym otrzymać zwolnienie lekarskie. Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wystawionym za granicą przysługuje zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy. Dla otrzymania rzeczonych świadczeń nie ma znaczenia, czy pobyt za granicą był związany z wykonywaniem pracy, czy też z wypoczynkiem.

1. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Aktem prawnym określającym dokumenty, stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późń. zm.), zwana dalej ustawą. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6. W cytowanym przepisie chodzi o następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie z ustalonym wzorem, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych (art. 55 ust. 1 ustawy);
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, opatrzone podpisem i pieczątką lekarza (art. 55a ust. 7 ustawy);
  • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony podpisem i pieczątką lekarza (art. 55a ust. 6 ustawy).

Wskazane powyżej przepisy dotyczą zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium RP.

2. Zaświadczenie o niezdolności do pracy wystawione za granicą

Zaświadczenie lekarskie wystawione za granicą również stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w Polsce. Jak podaje ZUS na swojej stronie internetowej, w celu uzyskania zasiłku chorobowego w Polsce należy przedstawić zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Dokument ten powinien zawierać następujące dane:

  • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
  • datę jego wystawienia,
  • podpis lekarza,
  • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż pracownik, który rozchorował się za granicą, powinien postarać się o wystawienie mu przez lekarza zwolnienia lekarskiego. Po powrocie do kraju, uzyskanie tego dokumentu z zagranicy może być bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe.

3. Czy zaświadczenie wystawione przez zagraniczny zakład leczniczy lub zagranicznego lekarza powinno być przetłumaczone na język polski?

Co do zasady, zaświadczenie lekarskie wystawione za granicą powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Brak tłumaczenia zaświadczenia przez tłumacza przysięgłego może skutkować odmową wypłaty zasiłku chorobowego.

Nie ma konieczności przedstawienia tłumaczenia zaświadczenia na język polski, jeżeli zostało ono wystawione na terytorium i w językach urzędowych:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w jednym z w/w państw, w obowiązującym w nim języku urzędowym, może zostać przetłumaczone, jeżeli pomoże to w ustaleniu, czy zostało ono prawidłowo wystawione oraz jaka jest treść dokumentu.

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français