Obywatele Państw Członkowskich UE mogą swobodnie przyjeżdżać do Danii i podejmować tam pracę. W szczególności nie ciąży na nich powinność uzyskania pozwolenia na pracę. Powinni oni jednak zarejestrować swój pobyt w Danii. Przedmiotowy obowiązek nie stoi w sprzeczności ze swobodą przepływu osób, stanowiącą jeden z głównych filarów UE.

1. Czym jest zaświadczenie zarejestrowania pobytu?

Dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie pobytu jest zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Dokument ten potwierdza, iż obywatel UE lub członek jego najbliższej rodziny ma prawo przebywać na terytorium Danii. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu stanowi zatem dowód prawa. Nie można go utożsamiać z zezwoleniem na pobyt lub pracę na terytorium Danii. Obywatele Państw Członkowskich UE mogą bowiem pracować na terytorium Danii bez konieczności uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę. Muszą natomiast uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Co więcej, podjęcie pracy w Danii może nastąpić przed zainicjowaniem procedury ubiegania się o zarejestrowanie pobytu i przed otrzymaniem zaświadczenia.

2. Kiedy należy zarejestrować pobyt w Danii?

Obowiązek rejestracji pobytu uzależniony jest od okresu pozostawania osoby zainteresowanej na terytorium Danii. Obywatele UE mogą przebywać w Danii bez zaświadczenia o zarejestrowaniu przez 3 miesiące. Dla osób poszukujących pracy okres ten został wydłużony do 6 miesięcy. Jeżeli w momencie wjazdu na terytorium Danii wiadomo, iż pobyt będzie trwał dłużej niż 3 lub 6 miesięcy, zaleca się złożenie wniosku o zarejestrowanie pobytu niezwłocznie po wjeździe.

Zarówno okres 3, jak i 6 miesięcy należy liczyć od daty wjazdu na terytorium Danii.

3. Wniosek o zarejestrowanie pobytu

Organem rozpoznającym wnioski o zarejestrowanie pobytu jest Agencja Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji (w skrócie: SIRI).

W celu złożenia wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz wniosku OD1 – załącznik A z formularza wypełnia pracodawca;

b) oryginał paszportu i/ lub dowodu osobistego;

c) zdjęcie w rozmiarze paszportowym;

d) dokument podstawy zamieszkania jako pracownik – takim dokumentem jest:

  • umowa o pracę – umowa taka musi być datowana na mniej niż 30 dni przed przedstawieniem jej w SIRI oraz muszą widnieć na niej podpisy pracodawcy i pracownika;
  • oświadczenie pracodawcy (można je znaleźć w formularzu wniosku OD1) – takie zaświadczenie powinno zostać wystawione i podpisane przez pracodawcę oraz być datowane na mniej niż 30 dni przed złożeniem go w SIRI.

4. Okres ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Danii jest wydawane na czas nieokreślony. Jednakże w rzeczywistości jest ono ważne tak długo, jak długo trwają przesłanki jego wydania. Jeżeli podstawy pobytu ulegną zmianie, należy wystąpić do SIRI o nowe zaświadczenie i we wniosku wskazać nowe okoliczności uzasadniające jego wydanie. O nowe zaświadczenie ubiegać się należy np. w przypadku zmiany statusu ze studenta na pracownika. Nie ma konieczności występowania o nowe zaświadczenie w razie zmiany pracy przez pracownika lub zmiany uczelni przez studenta. Takie zdarzenia nie stanowią bowiem zasadniczej zmiany podstawy prawnej pobytu.

W tym miejscu dodać należy, iż po upływie 5 lat ciągłego, legalnego pobytu w Danii można ubiegać się o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w tym kraju.

5. Co daje zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Osoba legitymująca się zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu może ubiegać się o numer personalny CPR, dokonać rejestracji adresu oraz uzyskać kartę ubezpieczenia zdrowotnego Sundhedskort  (tzw. żółta karta). W tym celu należy przedstawić zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w biurze obsługi mieszkańców Borgerservice w gminie, w której się mieszka.

6. Karta podatkowa

Obywatele Państw Członkowskich UE pracujący w Danii powinni uzyskać kartę podatkową. Przedmiotowy obowiązek jest niezależny od obowiązku uzyskania zaświadczenia o rejestracji pobytu. Istnieje on bowiem również w przypadku gdy zainteresowany przebywa na terytorium Danii krócej niż 3 miesiące.

Wniosek o kartę podatkową należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej duńskiej administracji podatkowej.

Na karcie podatkowej podane są m.in.: osobista roczna kwota wolna od podatku (personfradrag) oraz stawka podatkowa (trækprocent).

Wszelkie zmiany dotyczące m.in. pracodawcy, wysokości wynagrodzenia, miejsca zamieszkania należy natychmiast zgłosić organom podatkowym. Mogą one bowiem mieć wpływ na wysokość podatku.

7. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français