Każdy pracownik branży budowlanej delegowany do pracy we Francji powinien posiadać Kartę BTP. Stanowi ona dowód tożsamości zawodowej. Ma ona za zadanie również przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie. Z dniem 1 kwietnia 2024 r. weszła w życie poważna zmiana przepisów dotyczących Kart BTP. Poniżej pokrótce omówimy jej najistotniejsze założenia.

1. Dekret zmieniający przepisy

Zmiana przepisów została dokonana przez Dekret nr 2024-112 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie legitymacji zawodowej dla pracowników sektora budownictwa i robót publicznych (Décret n° 2024-112 du 15 février 2024 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics).

Dekret kierowany jest do przedsiębiorstw z siedzibą za granicą delegujących pracowników do wykonywania robót budowlanych lub publicznych, a także do przedsiębiorstw z siedzibą we Francji, których pracownicy wykonują prace budowlane lub roboty publiczne. Adresatami regulacji są również pracownicy wykonujący prace budowlane lub roboty publiczne, stowarzyszenie CIBTP France oraz organy administracji państwowej odpowiedzialne za zwalczanie nielegalnej pracy.

Zmiany wprowadzone przez dekret weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2024 r.

2. Wydłużenie okresu ważności Kart BTP

Okres ważności Kart BTP został wydłużony do 5 lat. Zmiana ta dotyczy Kart BTP wydawanych zarówno pracownikom delegowanym, jak i delegowanym pracownikom tymczasowym. Dotychczas koniecznym było zamówienie oraz opłacenie Kart BTP za każdym razem, gdy pracownik był delegowany.

W związku z powyższym na Kartach wydawanym pracownikom delegowanym ma być umieszczana informacja „Carte valable 5 ans” oraz wskazywana daty jej ważności. Natomiast na kartach wydawanym pracownikom tymczasowym ma znajdować się oznaczenie „Salarié détaché” (pracownik oddelegowany), informacja, że karta jest ważna przez 5 lat i podana data jej wygaśnięcia.

Z uwagi na wydłużenie okresu ważności Karty, przez okres jej ważności będzie ona mogła być powiązana z nieograniczoną liczbą oddziałów i deklaracji SIPSI.

Po zmianie przepisów, w razie zmiany pracodawcy delegującego w okresie ważności Karty, nie trzeba ubiegać się o nową Kartę. Nowy pracodawca zobowiązany jest natomiast do dokonania stosownej aktualizacji. Aktualizacji należy dokonać, przed oddelegowaniem pracownika do Francji, za pośrednictwem platformy internetowej CI BTP. Dokonując aktualizacji podać należy numer SIPSI.

Podkreślić należy, iż obecnie miejsce oddelegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Francji będzie można sprawdzić wyłącznie w SIPSI. Przed zmianą można to było zrobić w SIPSI i na Cartebtp.fr.

3. Ułatwienia przy delegowaniu pracowników tymczasowych

Po zmianach występując o Kartę BTP dla pracownika tymczasowego wnioskodawca powinien podać numer SIREN lub SIRET pracodawcy użytkownika oraz jego nazwę.

Na kartach BTP nie podaje się już adresu początkowego miejsca pracy pracownika tymczasowego. Przed zmianą przepisów koniecznym było wskazanie adresu każdego zlecenia tymczasowego.

4. Dokument informacyjny dla pracowników oddelegowanych do Francji

Przepisy francuskie nakładają na pracodawców zagranicznych obowiązek przekazywania pracownikom delegowanym w celu wykonywania prac budowlanych i inżynieryjnych dokumentu informacyjnego wskazującego francuskie przepisy prawa pracy mające do nich zastosowanie oraz określającego procedury dochodzenia praw. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać sporządzona w języku dla pracownika zrozumiałym. Dokument powinien zostać przekazany pracownikowi w tym samym czasie co karta BTP.

Wzór dokumentu informacyjnego został określony przez rozporządzenie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie dokumentu informacyjnego wydawanego pracownikom oddelegowanym do wykonywania robót budowlanych lub robót publicznych (Arrêté du 15 mars 2024 relatif au document d’information remis au salarié détaché pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics).

5. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français